Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

5.01_uchwała Zarządu nr 48-VII-2010_przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 2009 r.
5.02_uchwała Zarządu_nr 49-VII-2010_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 85-VII-2010_ocena sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok kończący sie 31 grudnia 2009 r.
5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 86-VII-2010_ocena sprawozdania Zarządu z dzialalnosci GL S.A. za rok kończacy się 31 grudnia 2009 r.
5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2009 rok

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

6.01_uchwała Zarządu nr 50-VII-2010_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 r.
6.02_uchwła Zarządu nr 51-VII-2010_przyjęcie sprawozdania z działlności GK GL S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku
6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 87-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 88-VII-2010_ocena sprawozdania z dzialalności GK GL S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2009 rok

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 90-VII-201_przyjęcie spr. RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 92-VII-2010_przyjęcia dokumentu pt. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2009
7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 91-VII-2010_przyjęcia spr. z dzialalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki
8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finasowego
9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GK GL S.A.

10. Podział zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

10.01_uchwała Zarządu nr 61-VII-2010_propozycja podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 89-VII-2010_zaopiniowanie wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.
10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

11.01_uchwała Rady Nadzorczej 93-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium P. Olechnowiczowi
11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 94-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia rekomendacji M. Sokołowskiemu
11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 95-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Machajewskiemu
11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 96-VII-2010_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium M. Szozda
11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
12.03_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Obszyński
12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_R.Barszcz
12.05_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
12.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_J.Stefanowicz
12.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_P.Chajderowski
12.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara

13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2009.

13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 99-VII-2010_przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu P. Olechnowiczowi
13-02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz

14. Zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

15. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej VII kadencji.

W związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres: 
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl

15.01_oświadczenie kandydata  
15.02_projekt uchwały_powołanie Członka RN

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Rafała Lorka na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Lorek spełnia kryteria określone w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Stosownie do postanowień rozdziału II ustęp 1 punkt 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych prezentujemy notkę biograficzną kandydata wraz ze stosownymi oświadczeniami.
 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 11 lutego 2010 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami  

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zgłoszona przez akcjonariusza ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Grupa Lotos S.A. na dzień 11 lutego 2010 r. ING Otwarty Fundusz Emerytalny (będący akcjonariuszem Spółki), w odniesieniu do sprawy wprowadzonej do Porządku obrad w punkcie 5, uprzejmie informuje, że zgłasza kandydaturę p. Jacka Ksenia na Członka Rady Nadzorczej Grupa Lotos S.A.
 
W załączeniu przesyłam stosowne dokumenty wymagane w przedmiotowej sprawie: 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.