Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dni 28 listopada 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zmiany w Statucie Spółki.

  5.1_uchwała Zarządu nr 30_VIII_2012 w sprawie zmian w Statucie Grupy LOTOS SA   
  5.2_uchwała RN nr 56_VIII_2012 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Społki 
  5.3_projekt uchwały NWZ w sprawie zmian w_Statucie   

 6.  Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.:

 • §1, §3,  §7, §8, §9, §11, §12, §13, §15, §16 oraz § 18 – zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym polegające na ujednoliceniu oraz doprecyzowaniu istniejących zapisów Statutu Spółki;
 • §10 - zmiany wynikające z potrzeby dostosowania treści Statutu Spółki do obecnej praktyki Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie kształtowania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w spółkach z jego dominującym udziałem poprzez pełne wykorzystanie możliwości przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych (wniosek zgłoszony przez przedstawicieli Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.).

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. 
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. VIII wspólnej kadencji.


Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  5.01_uchwala Zarzadu nr 27-VII-2012_przyjecie sprawozdania finansowego GL SA za rok 2011
  5.02_uchwala Zarzadu_nr 28-VII-2012_przyjecie sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
  5.03_uchwała_RN_nr_24-VIII-2012__ocena_sprawozdania_finansowego_GL_SA_za_rok_2011
  5.04_uchwała_RN_nr_25-VIII-2012_ocena sprawozdania Zarzadu z dzialalności Spolki za rok 2011
  5.05_Jednostkowy Raport Roczny_2011

 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  6.01_uchwała Zarządu nr 29-VII-2012_przyjecie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GL SA za rok 2011
  6.02_uchwala Zarzadu_nr 30-VII-2012_przyjecie sprawozdania dzialalnosci GK GL SA za rok 2011
  6.03_uchwała_RN_nr_26-VIII-2012_ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGLSA za rok 2011
  6.04_uchwała_RN_nr_27-VIII-2012__ocena sprawozdania z działalnosci GKGL SA za rok 2011
  6.05_Skonsolidowany Raport Roczny_2011

 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  7.01_uchwała_RN 29-VIII-2012_przyjecie sprawozd. RN z wynikow oceny sprawozdan Zarzadu za rok 2011
  7.02_uchwała_RN 30-VIII-2012__przyjecie spr z dzialalnosci RN za rok 2011
  7.03_uchwała_RN 31-VIII-2012_przyjecie doku-Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2011

 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  8.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_finansowego_Spółki
  8.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_Zarządu_z_działalności_Spółki

 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  9.01_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_skonsolidowanego_sprawozdania_finasowego
  9.02_projekt_uchwały_ZWZ_zatwierdzenie_sprawozdania_z_dzial_GKGLSA

 10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.

  10.01_uchwała Zarzadu nr 38-VII-2012_propozycja podziału zysku netto Spolki za rok 2011
  10.02_uchwała_RN 28-VIII-2012__zaopiniowanie wniosku Zarzadu dot. podziału zysku za rok 2011
  10.03_projekt_uchwały_ZWZ_podział_zysku

 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

  11.01_uchwała_RN_nr_32-VIII-2012_absolutorium_P.Olechnowicz
  11.02_uchwała_RN_nr_33-VIII-2012_absolutorium_M._Machajewski
  11.03_uchwała_RN_nr_34-VIII-2012_absolutorium_M._Sokołowski
  11.04_uchwała_RN_nr_35-VIII-2012_absolutorium_M._Szozda
  11.05_projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_P.Olechnowicz
  11.06__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
  11.07_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
  11.08__projekt_uchwały_ZWZ__absolutorim_M.Szozda

 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

  12.01_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
  12.02_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_O_Pawłowski
  12.03__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
  12.04_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_M.Rumiński
  12.05_projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_L.Starosta
  12.06_projekt_uchwały ZWZ_absolutorium_R.Wardziński
  12.07__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
  12.08__projekt_uchwały_ZWZ_absolutorium_R.Lorek

 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2011.

  13.01_wniosek_RN nagroda P. Olechnowicz za rok 2011
  13.02_Jednostkowy Raport Roczny_2011
  13.03_oswiadczenie Zarzadu
  13.04_uchwała RN nr 39-VIII-2012_nagroda P.Olechnowicz za rok 2011
  13.05_projekt uchwały ZWZ_nagroda roczna P.Olechnowicz za rok 2011

 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej”. Powyższe zostało uzasadnione przez Akcjonariusza faktem powzięcia w dniu 27 stycznia 2012 roku informacji o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. przez Pana Rafała Wardzińskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby Członków Rady wynikającej z Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, a także dostosowania składu osobowego Rady do wykonywanych funkcji nadzoru.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszone przez Akcjonariusza:

projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN 
projekt uchwały Akcjonariusza_odwołanie Członka RN.pdf, 54,30 kB

projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN 
projekt uchwały Akcjonariusza_powołanie Członka RN.pdf, 54,19 kB

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ.

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.  
    1. W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej prosimy przesyłać na adres:


     Grupa LOTOS S.A.
     Biuro Zarządu
     ul. Elbląska 135
     80-718 Gdańsk
     fax: (058) 308 73 70
     e-mail: wz@grupalotos.pl

      

     oświadczenie kandydata  

     projekt uchwały_odwołanie Członka RN  

     projekt uchwały_powołanie Członka RN

   6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.