Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 listopada 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

5.1    Uchwała Zarządu nr 75/VIII/2014 z dnia 19 września 2014 roku.

5.2    Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/IX/2014 z dnia 20 października 2014 roku.

5.3    Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej.

5.4    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

6.     Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.

6.1    Uchwała Zarządu nr 81/VIII/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

6.2    Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/VIII/2014 z dnia 20 października 2014 roku.

6.3    Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci bazy paliw w Poznaniu.

6.4    Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Poznaniu.

7.     Zamknięcie obrad Zgromadzenia        

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 września 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1   Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4.     Przyjęcie porządku obrad.

 5.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5.1    Uchwała Zarządu nr 63/VIII/2014 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5.2    Uchwała nr 9/IX/2014 Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

5.3   Prezentacja pn. Proponowana emisja akcji z zachowaniem prawa poboru

5.4    Projekt uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

5.5  Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

6.     Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1.     Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.1 Uchwała Zarządu nr 12/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.2 Uchwała Zarządu nr 13/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 112/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 113/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

5.5 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.1 Uchwała Zarządu nr 14/VIII/2014 w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.2 Uchwała Zarządu nr 15/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2013.

6.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 114/VIII/2014 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 115/VIII/2014 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

6.5 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.

7.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 117/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2013.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 118/VIII/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

7.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 119/VIII/2014 w sprawie przyjęcia dokumentu pt. „Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za 2013 rok”.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

8.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

8.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

9.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

10. Pokrycie straty za rok 2013.

10.1 Uchwała Zarządu nr 34/VIII/2014 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS  S.A. za rok 2013.

10.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 116/VIII/2014 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2013.

10.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2013.

11.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 120/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 121/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 122/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 123/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 124/VIII/2014 w sprawie rekomendacji ZWZ Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.9 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11.10  Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.  Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Majeranowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

12.6  Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

13.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych

13.1  Uchwała Zarządu nr 48/VIII/2014 w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.2 Operat szacunkowy I

13.3 Operat szacunkowy II

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/VIII/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na realizację przyszłych projektów inwestycyjnych.

13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie kosztów zakupu nieruchomości 

14.  Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.1 Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/VIII/2013 w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.1.1 Opinia prawna w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyznania Panu Pawłowi Olechnowiczowi -  Prezesowi Zarządu nagrody jubileuszowej.

15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

15.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

 16. Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
fax: (058) 308 73 70
e-mail: wz@grupalotos.pl

16.1 OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.

16.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

16.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.