Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki, wyrażonym w piśmie z dnia 23 listopada 2016, dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. oraz powzięcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Grupa LOTOS S.A. – realizując tym samym obowiązek określony w art. 2 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Zgodnie z uzasadnieniem określenie nowych zasad wynagradzania w uchwale Walnego Zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających.

Pismo Ministra Energii wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. 

Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

5.1 Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

6.1 Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7.1. Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność

8. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku zostało zwołane na wniosek Ministra Energii, działającego w imieniu Skarbu Państwa – Akcjonariusza Spółki z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktu dotyczącego zmian w Statucie Spółki.
Zgodnie z uzasadnieniem zachodzi konieczność dostosowania postanowień Statutu Spółki do  zmienionego przepisem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 266), przepisu art. 12b pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. paz. 1059, z pózn. zm.), który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i przenosi uprawnienia do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa na Ministra Energii.

Pismo Ministra Energii wraz z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wniosek Ministra Energii  w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiana Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

5.1 Uchwała Zarządu nr 88/IX/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zwołania i ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej nr 132/IX/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Spółki.

5.3 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

6.1 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7.1. Wniosek Ministra Energii w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. wraz z projketami uchwał. 

7.2. Projekt uchwały NWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

7.3. Projekt uchwały NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

8. Zamknięcie obrad.

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1. Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.1. Uchwała Zarządu nr 12/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.2. Uchwała Zarządu nr 13/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 101IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 102/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

5.5. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.1. Uchwała Zarządu nr 14/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.2. Uchwała Zarządu nr 15/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2015.

6.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 103/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 104/IX/2016 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

6.5. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

7.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 106/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2015.

7.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 107/IX/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

8.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

8.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

9.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

10. Pokrycie straty za rok 2015.

10.1. Uchwała Zarządu nr 45/IX/2016 w sprawie propozycji pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

10.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 105/IX/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2015.

10.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie pokrycia straty netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2015.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

11.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 108/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 109/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 110/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 111/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.5. Uchwała Rady Nadzorczej nr 112/IX/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Sokołowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Machajewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.9. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Szozda, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

11.10. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Paszkowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

12.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Skwarko, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Trzaskalskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Oskarowi Pawłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Małgorzacie Hirszel, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.5. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rumińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Bohusz-Boguszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

12.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Witkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

12.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Pietryszynowi, Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13.1. Wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

13.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

13.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku zostało zwołane na wniosek Akcjonariusza – Skarb Państwa z żądaniem umieszczenia w jego porządku obrad punktów związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, co uzasadnione zostało przez Akcjonariusza koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Pismo Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zgłoszonymi przez  ww. Akcjonariusza.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1 Projekt uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

  1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

5.1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6.1  Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

6.2  Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

6.3  Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu i Administracji
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

 oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność   

  1. Zamknięcie obrad.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.