Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) traktujemy jako element głównego nurtu zarządzania i doskonalenia naszej organizacji.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i otoczenie społeczne jest elementem misji Grupy Kapitałowej LOTOS. Nadając szczególne znaczenie społecznej odpowiedzialności w polityce firmy, dajemy dowód swego przekonania o wadze odpowiedzialnego i etycznego przywództwa, opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju podejścia do posiadanych zasobów naturalnych i społecznych, a także o znaczeniu aktywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.
W budowaniu trwałych i pozytywnych relacji z interesariuszami  dążymy do skutecznego integrowania strategii biznesowej z wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Wiemy, że ta grupa czynników ma znaczenie dla oceny dokonywanej przez uczestników rynku kapitałowego. Jako spółka wchodząca w skład prestiżowego RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przykładamy wagę do ich odpowiedzialnego kształtowania.

Świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej dla realizacji celów strategicznych wpłynęła w 2008 r. na przyjęcie przez Zarząd Grupy LOTOS kompleksowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do roku 2012.  W 2011 roku poddaliśmy ten dokument weryfikacji w drodze konsultacji z naszymi interesariuszami – partnerami biznesowymi i społecznymi, a także pracownikami firmy.

Efektem tych prac jest Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015. Nadrzędnym celem Strategii jest wsparcie organizacji w procesie osiągania celów wynikających ze strategii biznesowej poprzez optymalne wykorzystywanie  zasobów i kompetencji organizacji na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych, z korzyścią dla firmy i jej otoczenia. W dokumencie określiliśmy także cele kluczowe i operacyjne firmy w następujących grupach zagadnień właściwych naszej działalności biznesowej:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona środowiska i zrównoważona gospodarka zasobami,
 • bezpieczeństwo sektora energii,
 • jakość produkcji i produktów,
 • relacje rynkowe,
 • etyka i przeciwdziałanie nadużyciom,
 • ład korporacyjny,
 • relacje społeczne
 • komunikacja z interesariuszami.

Dzięki integracji celów społecznych z celami biznesowymi mamy szansę na:

 • maksymalizację tworzenia wspólnych wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy oraz społeczeństwa jako całości, 
 • rozpoznawanie, zapobieganie i łagodzenie możliwych negatywnych skutków działalności podstawowej naszej firmy.

Podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

 • przestrzegania prawnych i etycznych norm,
 • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,
 • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
 • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie.