Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • Raport nr 32/2018 • 2018-12-04 16:23 Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

  Nawiązując do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia  31.10.2018 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bieżącym.

  wiecej
 • Raport nr 31 • 2018-10-31 18:52 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

  Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje o:


  1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie treści projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2015.), zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);
  2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisję elektroniczną oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.

  wiecej
 • Raport nr 30 • 2018-10-31 17:17 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w Komentarzu Zarządu Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwartał 2018 roku będących elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 30 października 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano wielkość sprzedaży Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozostałych wielkości opartych na tym parametrze.

  wiecej
 • Raport nr 29/2018 • 2018-10-23 19:00 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku:

  wiecej
 • Raport nr 28/2018 • 2018-09-24 17:54 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje treść odpowiedzi udzielonych w dniu 24.09.2018 roku na pytania akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 par. 6 KSH i ostatecznie sformułowane przez akcjonariusza w piśmie z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

  wiecej
 • Raport nr 27/2018 • 2018-09-11 12:59 Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie informacji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 10 września 2018 roku przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki : Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych - Pana Jarosława Wittstocka.

  wiecej
 • Raport nr 26/2018 • 2018-09-10 19:55 Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 września 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała z dniem 11 września 2018 r. do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Jarosława Wittstocka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

  wiecej
 • Raport nr 25 • 2018-08-10 18:00 Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

   

   

   

   

   

  wiecej
 • Raport nr 24 • 2018-08-10 17:00 Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu pozwu  o uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku, w sprawie:

  wiecej
 • Raport nr 23/2018 • 2018-07-31 21:43 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28 czerwca 2018 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki

  wiecej
 • Raport nr 22/2018 • 2018-07-25 17:10 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2018 roku Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości

  wiecej
 • Raport nr 21/2018 • 2018-07-13 17:05 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

  Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje

  wiecej
 • Raport nr 20/2018 • 2018-07-12 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku

   

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 12 lipca 2018 roku w którym nastąpiło wznowienie obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

   

  wiecej
 • Raport nr 19/2018 • 2018-07-12 Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

   

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę nr. 22. wyrażając zgodę na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniem Zarządu do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwały nr 22 zgłoszono sprzeciw do protokołu. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  wiecej
 • Raport nr 18/2018 • 2018-07-06 18:00 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  wiecej
 • Raport nr 17/2018 • 2018-06-28 17:45 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

  wiecej
 • Raport nr 16 • 2018-06-28 17:00 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku:

   

  wiecej
 • Raport nr 15 • 2018-06-28 17:00 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X kadencji Pana Grzegorza Rybickiego.

   

  wiecej
 • Raport nr 14 • 2018-06-28 17:00 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 PLN brutto.

  wiecej
 • Raport nr 13 • 2018-06-28 16:42 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wpłynęło od Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki - zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Rybickiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A.

   

   

  wiecej
 • Raport nr 12/2018 • 2018-06-08 14:40 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów

  wiecej
 • Raport nr 11/2018 • 2018-06-08 14:00 Powołanie Członka Zarządu – uzupełnienie informacji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku  przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych - Pana Roberta Sobkowa.

  wiecej
 • Raport nr 10/2018 • 2018-06-06 22:55 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Roberta Sobkowa, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych (z dniem 11 czerwca 2018 roku).

  wiecej
 • Raport nr 9 • 2018-06-01 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

  wiecej
 • Raport nr 8 • 2018-06-01 09:00 Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2017, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,00 PLN.

  wiecej
 • Raport nr 7/2018 • 2018-05-18 21:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróciła okres trwania IX kadencji Zarządu Grupy LOTOS S.A. poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jarosława Pawła Kawulę, jak również poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. delegacji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powołała do składu Zarządu X wspólnej kadencji

  wiecej
 • Raport nr 6/2018 • 2018-04-20 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS osiągniętych w 1 kwartale 2018 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

  wiecej
 • Raport nr 5/2018 • 2018-04-18 14:29 Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przystąpił do procesu badania due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bieżącym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)

  wiecej
 • Raport nr 4/2018 • 2018-03-19 18:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

  wiecej
 • Raport nr 3/2018 • 2018-02-06 17:00 Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 11.30, w wyniku półgodzinnej przerwy w zasilaniu ze stacji Błonia 1 należącej do spółki Energa, doszło do zatrzymania prawie wszystkich instalacji produkcyjnych rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

  wiecej
 • Raport nr 2/2018 • 2018-01-12 16:12 Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA

  W uzupełnieniu informacji upublicznionej przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w Komentarzu Zarządu Emitenta do wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2017 roku (”Komentarz Zarządu”), Zarząd Emitenta informuje, że

  wiecej
 • Raport nr 1/2018 • 2018-01-09 14:53 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  wiecej