logo

2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku

Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porządku obrad:

16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Lotos Upstream sp. z o.o.

Wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Projekty uchwał.

Grupa LOTOS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.


15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z uzasadnieniem.

 

Wniosek akcjonariusza.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.

 

Grupa LOTOS S.A. informuje, że w związku z pismem akcjonariusza Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia informacji, Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości  odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.  

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza - Skarbu Państwa w imieniu którego działa  Prezes Rady Ministrów RP, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów w następującym brzmieniu:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu 

2. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

3. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.

4. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby wniesionych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ i uzasadnienia do nich.

Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad wraz z projketami uchwał oraz uzasadnieniami - z dnia 7 czerwca 2019 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zmienione z w dniu 7 czerwca ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.  

Projekty uchwał.

Zmienione w dniu 7 czerwca 2019 roku projekty uchwał.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki.

Uzasadnienie uchwał.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Protokół z postępowania konkursowego na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.1. Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

4.1.Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.1. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

5.3. Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.1. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

6.3. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

7.1. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2018.

7.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

8.1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

8.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.

9.1. Sprawozdanie Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2018.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

10.1. Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

11.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

12.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13.1. Uchwały Zarządu dotyczące podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

13.3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

13.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.

14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

14.1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

14.2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

14.3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstockowi.

14.6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

14.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

14.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

14.9. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Demskiemu.

14.10. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sobków.

14.11. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wittstock.

14.12. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

15.1. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

15.2. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

15.3. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

15.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

15.5. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu

15.6. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

15.7. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

15.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rybickiemu.

16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.1 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.2. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

16.3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

16.4. Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

16.6. Wniosek wraz z uzasadnieniem.

16.7. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

16.8. Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

17.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem

18. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

18.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem

19. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Grupa LOTOS S.A.

19.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem

20. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

20.1. Projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem

21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.