logo

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi kilkanaście spółek ze znakiem LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Jako jedyny podmiot prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku jest jednym z najmłodszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie oraz przyjaznych ekologicznie kompleksów rafineryjnych w Europie. Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS podzielona jest na 2 segmenty: wydobywczy (Upstream) oraz produkcji i handlu (Downstream). Koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.

Akcje Grupy LOTOS od czerwca 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spółka jest uczestnikiem wielu indeksów krajowych i międzynarodowych, w tym indeksu WIG20, grupującego największych emitentów z warszawskiej giełdy, a także indeksu WIG-ESG, do którego kwalifikowane są firmy uznawane za odpowiedzialne społecznie, tj. takie, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego.

W skład grupy kapitałowej, oprócz Grupy LOTOS, która zarządza rafinerią w Gdańsku, wchodzi obecnie kilkanaście spółek ze znakiem LOTOS.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym.

Grupa Kapitałowa LOTOS na kanale Youtube