logo

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS. Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Grupy LOTOS, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu.

Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki. Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Grupy LOTOS, w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Jego wybór jak i zmiana dokonywane są zgodnie z regulującymi ten obszar przepisami prawa. Spółka nie posiada dodatkowych reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident jest rekomendowany istotnym spółkom grupy kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych. 

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. XI kadencji

Skład Komitetu Audytu:

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju:

Skład Komitetu Organizacji i Zarządzania:

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.: