logo

 

Zarząd prowadzi sprawy Grupy LOTOS S.A. i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach z wyłączeniem tych, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. Zakres spraw wymagających podjęcia uchwały reguluje Regulamin Zarządu.

Zwykłe czynności Spółki, nie zastrzeżone do decyzji Zarządu (podejmowane w formie uchwały), prowadzone są jednoosobowo przez Prezesa i przez poszczególnych Członków Zarządu według wewnętrznego podziału kompetencyjnego.