Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  5.01_Uchwała Zarządu nr 24-VII-2011_przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
  5.02_uchwała Zarządu_nr 25-VII-2011_przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
  5.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 121-VII-2011_ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
  5.04_uchwała Rday Nadzorczej nr 122-VII-2011_ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
  5.05_Jednostkowy Raport Roczny za 2010 rok

 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  6.01_uchwała Zarządu nr 26-VII-2011_przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  6.02_uchwła Zarządu nr 27-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
  6.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 123-VII-2010_ocena skons. sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  6.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 124-VII-2011_ocena sprawozdania z działalności GKGL S.A. za rok 2010
  6.05_Skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok

 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  7.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 126-VII-2011_przyjęcie sprawozdania RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu za rok 2010
  7.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 127-VII-2011_przyjęcie sprawozdania z działalności RN za rok 2010
  7.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 128-VII-2011_przyjęcie dokumentu Ocena sytuacji GKGL S.A. za rok 2010

 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  8.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Spółki za rok 2010
  8.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  9.01_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GKGL S.A. za rok 2010
  9.02_projekt uchwały ZWZ_zatwierdzenie sprawozdania z dzialalności GKGL S.A. za rok 2010

 10. Podział zysku za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.

  10.01_uchwała Zarządu nr 49-VII-2011_propozycja podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
  10.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 125-VII-2011_zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Grupy LOTOS S.A. za rok 2010
  10.03_projekt uchwały ZWZ_podział zysku

 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

  11.01_uchwała Rady Nadzorczej 129-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P.Olechnowiczowi
  11.02_uchwała Rady Nadzorczej nr 131-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Sokołowskiemu
  11.03_uchwała Rady Nadzorczej nr 130-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Machajewskiemu
  11.04_uchwała Rady Nadzorczej nr 132-VII-2011_rekomendacja ZWZ udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu M.Szozda
  11.05_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_P.Olechnowicz
  11.06_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Sokołowski
  11.07_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Machajewski
  11.08_projekt uchwały ZWZ_absolutorim_M.Szozda

 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

  12.01_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_W.Skwarko
  12.02_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_L.Starosta
  12.03_pojekt uchwały ZWZ_absolutorium_M.Hirszel
  12.04_projekt uchwały ZWZ_absolutorium_I.Fąfara
  12.05_projekt uchwały_absolutorium_J.Stefanowicz
  12.06_projekt uchwały_absolutorium_M.Obszyński
  12.07_projekt uchwały_absolutorium_R.Barszcz
  12.08_projekt uchwały_absolutorium_O Pawłowski
  12.09_projekt uchwały_absolutorium_M.Rumiński
  12.10_projekt uchwały_absolutorium_R.Wardziński
  12.11_projekt uchwały_absolutorium_E.Sibrecht-Ośka
  12.12_projekt uchwały_absolutorium_R.Lorek

 13. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2010.

  13.01_uchwała Rady Nadzorczej nr 136-VII-2011_przyznanie nagrody rocznej za 2010 r. Prezesowi Zarządu - P.Olechnowiczowi
  13.02_projekt uchwały ZWZ_przyznanie nagrody rocznej P. Olechnowicz

 14. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

 15. Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

  W związku z powołaniem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VIII kadencji zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  Kandydatury wraz z oświadczeniem, którego wzór znajduje się poniżej, proszę przesyłać na adres:

  Grupa LOTOS S.A.
  Biuro Zarządu
  ul. Elbląska 135
  80-718 Gdańsk
  fax: (058) 308 73 70
  e-mail: wz@grupalotos.pl

  15.01_oświadczenie kandydata 
  15.02_projekt uchwały_powołanie Przewodniczącego RN 
  15.03_projekt uchwały_powołanie Członka RN

 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

We wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami prosimy o kontakt na adres: wz@grupalotos.pl.