Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • Raport nr 16/2019 • 2019-06-09 17:36 Wznowienie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 Grupa LOTOS („Spółka”) informuje, że 9 czerwca 2019 roku otrzymała od PERN S.A. informację o wznowieniu odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowozgodnej z normami kontraktowymi.

  wiecej
 • Raport nr 15/2019 • 2019-06-07 18:00 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza (działającego w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza Spółki), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów w następującym brzmieniu:

  wiecej
 • Raport nr 14 • 2019-05-31 17:00 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

   

  wiecej
 • Raport nr 13 • 2019-05-31 13:00 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

  Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”; „Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 31 października 2018 roku, Spółka informuje o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i Generalnego Wykonawcę Projektu EFRA, firmę Kinetics Technology S.p.A. („KT”), aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU)

  wiecej
 • Raport nr 12 • 2019-05-30 21:52 Pozytywna ocena wniosku Zarządu o propozycji w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2018

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2019 roku, wniosek Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za 2018 rok,

  wiecej
 • Raport nr 11/2019 • 2019-05-02 14:00 Asymilacja 1 akcji Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 
  18 kwietnia 2019 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 1 (jednej) akcji serii A Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 206/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku postanowił dokonać w dniu 29 kwietnia 2019 roku asymilacji

  wiecej
 • Raport nr 10/2019 • 2019-04-29 19:10 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczenia kwoty w wysokości 554 620 086 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 3 PLN

  wiecej
 • Raport nr 9/2019 • 2019-04-26 18:00 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym : Spółka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny („List Intencyjny”) stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Spółki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

  wiecej
 • Raport nr 8/2019 • 2019-04-25 17:00 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący ESPI w sprawie wstrzymania odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo opublikowany w dniu 24 kwietnia 2019 roku oznaczony został numerem 7/2019, a tymczasem poprawnym wskazaniem powinien być numer 8/2019.

  wiecej
 • Raport nr 7/2019 • 2019-04-24 23:10 Wstrzymanie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w ślad za komunikatem Ministerstwa Energii z dnia 24.04.2019 o wstrzymaniu w dniu dzisiejszym odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo

  wiecej
 • Raport nr 7/2019 • 2019-04-18 17:45 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW uchwałą nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowił wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 (jedną) akcję serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.

  wiecej
 • Raport nr 6/2019 • 2019-04-18 17:45 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku

  Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku:

  wiecej
 • Raport nr 5/2019 • 2019-03-05 19:17 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że termin publikacji raportu rocznego Spółki oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2018, planowany pierwotnie na dzień 7 marca 2019 r., zostaje przesunięty na dzień 12 marca 2019 r. 

  wiecej
 • Raport nr 4/2019 • 2019-03-01 17:15 Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8

  W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka’, „Emitent”) powzięła informację, że przewidywany termin docelowego zagospodarowania złoża B8 uległ zmianie. Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym.

   

  wiecej
 • Raport nr 3/2019 • 2019-02-05 19:56 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

  Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku:

  wiecej
 • Raport nr 2/2019 • 2019-01-30 Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.01.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

  wiecej
 • Raport nr 1/2019 • 2019-01-03 14:46 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

  wiecej
 • Raport nr 32/2018 • 2018-12-04 16:23 Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

  Nawiązując do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia  31.10.2018 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bieżącym.

  wiecej
 • Raport nr 31 • 2018-10-31 18:52 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

  Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje o:


  1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie treści projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2015.), zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);
  2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisję elektroniczną oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.

  wiecej
 • Raport nr 30 • 2018-10-31 17:17 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w Komentarzu Zarządu Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwartał 2018 roku będących elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 30 października 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano wielkość sprzedaży Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozostałych wielkości opartych na tym parametrze.

  wiecej
 • Raport nr 29/2018 • 2018-10-23 19:00 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku:

  wiecej
 • Raport nr 28/2018 • 2018-09-24 17:54 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje treść odpowiedzi udzielonych w dniu 24.09.2018 roku na pytania akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 par. 6 KSH i ostatecznie sformułowane przez akcjonariusza w piśmie z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

  wiecej
 • Raport nr 27/2018 • 2018-09-11 12:59 Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A. – uzupełnienie informacji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 10 września 2018 roku przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki : Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych - Pana Jarosława Wittstocka.

  wiecej
 • Raport nr 26/2018 • 2018-09-10 19:55 Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 września 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała z dniem 11 września 2018 r. do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Jarosława Wittstocka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

  wiecej
 • Raport nr 25 • 2018-08-10 18:00 Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

   

   

   

   

   

  wiecej
 • Raport nr 24 • 2018-08-10 17:00 Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wniesieniu pozwu  o uchylenie uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku, w sprawie:

  wiecej
 • Raport nr 23/2018 • 2018-07-31 21:43 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28 czerwca 2018 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki

  wiecej
 • Raport nr 22/2018 • 2018-07-25 17:10 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2018 roku Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości

  wiecej
 • Raport nr 21/2018 • 2018-07-13 17:05 Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

  Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje

  wiecej
 • Raport nr 20/2018 • 2018-07-12 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku

   

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 12 lipca 2018 roku w którym nastąpiło wznowienie obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.

   

  wiecej
 • Raport nr 19/2018 • 2018-07-12 Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

   

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę nr. 22. wyrażając zgodę na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniem Zarządu do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwały nr 22 zgłoszono sprzeciw do protokołu. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  wiecej
 • Raport nr 18/2018 • 2018-07-06 18:00 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  wiecej
 • Raport nr 17/2018 • 2018-06-28 17:45 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

  wiecej
 • Raport nr 16 • 2018-06-28 17:00 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku:

   

  wiecej
 • Raport nr 15 • 2018-06-28 17:00 Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. X kadencji Pana Grzegorza Rybickiego.

   

  wiecej
 • Raport nr 14 • 2018-06-28 17:00 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 PLN brutto.

  wiecej
 • Raport nr 13 • 2018-06-28 16:42 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wpłynęło od Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki - zgłoszenie kandydatury Pana Grzegorza Rybickiego na Członka Rady Nadzorczej Grupy Lotos S.A.

   

   

  wiecej
 • Raport nr 12/2018 • 2018-06-08 14:40 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów

  wiecej
 • Raport nr 11/2018 • 2018-06-08 14:00 Powołanie Członka Zarządu – uzupełnienie informacji

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”)  w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku  przekazuje informacje dotyczące życiorysu zawodowego nowo powołanego Członka Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych - Pana Roberta Sobkowa.

  wiecej
 • Raport nr 10/2018 • 2018-06-06 22:55 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji Pana Roberta Sobkowa, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds Finansowych (z dniem 11 czerwca 2018 roku).

  wiecej
 • Raport nr 9 • 2018-06-01 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

  wiecej
 • Raport nr 8 • 2018-06-01 09:00 Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2017, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,00 PLN.

  wiecej
 • Raport nr 7/2018 • 2018-05-18 21:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróciła okres trwania IX kadencji Zarządu Grupy LOTOS S.A. poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jarosława Pawła Kawulę, jak również poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. delegacji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powołała do składu Zarządu X wspólnej kadencji

  wiecej
 • Raport nr 6/2018 • 2018-04-20 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 kwietnia 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS osiągniętych w 1 kwartale 2018 roku, Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

  wiecej
 • Raport nr 5/2018 • 2018-04-18 14:29 Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przystąpił do procesu badania due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bieżącym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)

  wiecej
 • Raport nr 4/2018 • 2018-03-19 18:00 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 19.03.2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Pana Marcina Adama Jastrzębskiego, Prezesa Zarządu, ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

  wiecej
 • Raport nr 3/2018 • 2018-02-06 17:00 Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 11.30, w wyniku półgodzinnej przerwy w zasilaniu ze stacji Błonia 1 należącej do spółki Energa, doszło do zatrzymania prawie wszystkich instalacji produkcyjnych rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

  wiecej
 • Raport nr 2/2018 • 2018-01-12 16:12 Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA

  W uzupełnieniu informacji upublicznionej przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w Komentarzu Zarządu Emitenta do wyników skonsolidowanych za 3 kwartał 2017 roku (”Komentarz Zarządu”), Zarząd Emitenta informuje, że

  wiecej
 • Raport nr 1/2018 • 2018-01-09 14:53 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  wiecej
 • Raport nr 20/2017 • 2017-09-13 16:40 Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12.09.2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. B ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej

  wiecej
 • Raport nr 19 • 2017-09-05 16:50 Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 05.09.2017 r. otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 i par. 14 ust. 3 Statutu Spółki odwołała Pana Mariusza Machajewskiego ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji z dniem 05.09.2017 r.

  wiecej
 • Raport nr 18/2017 • 2017-06-14 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. (ZWZ) w dniu 14 czerwca 2017 roku.

  wiecej
 • Raport nr 17/2017 • 2017-06-14 18:08 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2017 roku:

  wiecej
 • Raport nr 16/2017 • 2017-06-14 18:06 Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na X kadencję

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. nowej dziesiątej kadencji następujące osoby, które pełniły również funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji, jednocześnie ustalając liczebny skład Rady Nadzorczej X kadencji na osiem osób.

  wiecej
 • Raport nr 15/2017 • 2017-06-14 12:24 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

  wiecej
 • Raport nr 14 • 2017-05-19 Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

   

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

   

  wiecej
 • Raport nr 13/2017 • 2017-05-09 20:15 Deklaracja wypłaty dywidendy

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2016, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1 PLN brutto.

  wiecej
 • Raport nr 12/2017 • 2017-04-20 18:31 Wpływ postoju remontowego na strukturę uzysków segmentu produkcji i handlu Grupy LOTOS w 1 kw 2017 roku

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o wpływie remontu postojowego na strukturę produkcji w segmencie produkcji i handlu  – w załączeniu struktura uzysków oraz sprzedaży w 1 kw 2017 roku. 

  wiecej
 • Raport nr 11/2017 • 2017-04-05 16:00 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.  informuje iż, zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za 1 kwartał 2017 r.

  wiecej
 • Raport nr 10/2017 • 2017-03-17 16:37 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) Spółki w dniu 17 marca 2017 roku

  wiecej
 • Raport nr 9/2017 • 2017-03-17 16:37 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. (NWZ) w dniu 17 marca 2017 roku.

  wiecej
 • Raport nr 8/2017 • 2017-03-16 18:00 Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

  W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. 

  wiecej
 • Raport nr 7/2017 • 2017-03-07 16:29 Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj., 07.03.2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o obniżeniu progu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  wiecej
 • Raport nr 6/2017 • 2017-03-01 17:00 Wpływ postoju remontowego na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2017 roku

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w terminie od 03.03.2017 roku do 15.04.2017 roku zgodnie z przygotowanym harmonogramem odbędzie się remont technologiczny w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., realizowany cyklicznie co 4 lata. 

  wiecej
 • Raport nr 5/2017 • 2017-02-27 19:00 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

  W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian związanych ze Statutem Spółki.

  wiecej
 • Raport nr 4/2017 • 2017-02-17 14:39 Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, a także §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

  wiecej
 • Raport nr 3/2017 • 2017-02-06 Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2016 rok

  W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 6 lutego 2017 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

  wiecej
 • Raport nr 2/2017 • 2017-01-12 15:38 Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

  Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała, z dniem dzisiejszym, Pana Marcina Jastrzębskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz  Pana Jarosława Kawulę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Jednocześnie Pan Marcin Jastrzębski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

  wiecej
 • Raport nr 1/2017 • 2017-01-04 14:20 Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

  wiecej