Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w tym samym miejscu.

Uchwała o przerwie w obradach ZWZ

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów  przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu dokumentu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Wniosek Akcjonariusza

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 1- pytania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Załącznik nr 2- odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 3 - wielkość zadłużenia

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Wzór pełnomocnictwa.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Projekty uchwał.

Uzasadnienie uchwał.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Grupy LOTOS S.A.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. Finansowych, Wiceprezesa ds. Produkcji i Handlu, Wiceprezesa ds. Inwestycji i Innowacji w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji, przeprowadzonego w dniach od 25 kwietnia do 18 maja.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji, przeprowadzonego w dniach od 18 maja do dnia 06 czerwca 2018 roku.

 

Materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ:

 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. 1 Projekt uchwały ZWZ Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

4.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

5.3 Jednostkowy Raport Roczny Grupy LOTOS S.A.

5.4 Sprawozdanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem - za rok 2017.

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

6.3 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

7.1 Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2017.

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

7.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

8.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

9.1 Projekt uchwały ZWZ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

10.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

11.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12. Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12.1 Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

12.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017.

12.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

13.1 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

13.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

13.3 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

13.4 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Machajewskiemu.

13.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Aleksandrowi Bonca.

13.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kawuli.

13.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Jastrzębskiemu.

13.8 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Machajewskiemu.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

14.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła

14.2 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciachowi.

14.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej.

14.4 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Figurze.

14.5 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Goleckiemu

14.6 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu.

14.7 Projekt uchwały ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szklarczyk-Mierzwie.

15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15. 1 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.

15.2 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o.

15.3 Projekt uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.


16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki Grupa LOTOS S.A. 

17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

17.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18.1 Projekt uchwały ZWZ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

18.2 Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku ze zmianami składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. zapraszamy do wcześniejszego zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatury wraz z oświadczeniami, których wzory znajdują się poniżej prosimy przesyłać na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Zarządu
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
e-mail: wz@grupalotos.pl

oświadczenie kandydata – zgoda

oświadczenia kandydata – niezależność  

Zgłoszona Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.