logo

20 kwietnia Grupa LOTOS opublikowała zintegrowany Raport Roczny 2011. Nowy raport pozwala kompleksowo ocenić wyniki gospodarcze koncernu w powiązaniu z jego strategią CSR. W tym roku po raz pierwszy opinii biegłego rewidenta towarzyszy niezależna weryfikacja aspektów pozafinansowych, dzięki czemu raport spełnia wymogi Poziomu Aplikacji A+ standardu Global Reporting Initiative.

Ogólne

40,07 kB

20 kwietnia Grupa LOTOS opublikowała zintegrowany Raport Roczny 2011. Nowy raport pozwala kompleksowo ocenić wyniki gospodarcze koncernu w powiązaniu z jego strategią CSR. W tym roku po raz pierwszy opinii biegłego rewidenta towarzyszy niezależna weryfikacja aspektów pozafinansowych, dzięki czemu raport spełnia wymogi Poziomu Aplikacji A+ standardu Global Reporting Initiative.

Publikacja zatytułowana „Optimum. Odpowiedzialne decyzje” dostępna jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl

Raport Roczny 2011 jest kolejnym tzw. raportem zintegrowanym. Liczba raportów zintegrowanych na świecie wzrasta. W Polsce LOTOS jest prekursorem w wykorzystaniu tego modelu raportowania. Polega on na ukazywaniu w sposób łączny w jednym rocznym sprawozdaniu wszystkich kluczowych aspektów działalności firmy – jej wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Raport pozwala ocenić wpływ, jaki firma wywiera na swoje otoczenie w połączeniu z szansami i ryzykami związanymi z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.

- Rok 2011 był pierwszym, w którym odnotowaliśmy realne efekty zrealizowanego z powodzeniem Programu 10+ – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS. - Jednocześnie jednak rok ten przyniósł nową falę niepewności finansowej i gospodarczej na świecie. Odpowiedzialnymi decyzjami ograniczyliśmy poziom ryzyka w działalności, przyczyniając się jednocześnie do powstania dodatkowej wartości społecznej i ekonomicznej. W niesprzyjających okolicznościach zyskały na znaczeniu wartości i kompetencje firmy, które pozytywnie wyróżniają LOTOS na tle otoczenia. Należy do nich otwartość na potrzeby oraz dobre rozumienie oczekiwań interesariuszy. Ten rodzaj postawy skłania nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w przejrzystej komunikacji z rynkiem kapitałowym, w dobrych wynikach działalności, ale i w kreowaniu oferty usług i produktów dostosowanych do wyzwań gospodarczych i społecznych.

Integracja biznesu z CSR
LOTOS jest liderem pozafinansowego raportowania. Raporty społeczne ukazują wyniki firmy od 2006 r. Co roku odbiorcy mają możliwość dokonywania porównań w odniesieniu do postępów we wdrażaniu przez spółkę strategii społecznej odpowiedzialności. Biznes i CSR wzajemnie się przenikają, więc ich połączenie w zintegrowanym raporcie, to naturalny etap rozwoju. Połączenie wyników finansowych i pozafinansowych jest szczególnie korzystne dla inwestorów. Potwierdza to badanie Allianz Global Investors i GES Investment Services z 2011 r. Wynika z niego, że uwzględnienie kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym w procesie budowania portfeli może ograniczyć ryzyko inwestycyjne o jedną trzecią. Wartości te są cenione przez inwestorów działających na rozwiniętym na świecie rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

– Przejrzysta i wiarygodna komunikacja z rynkiem kapitałowym to kluczowa zasada postępowania spółki giełdowej, nieprzerwanie od 2009 r. zaliczanej do składu RESPECT Index na GPW w Warszawie – mówi Jowita Twardowska, dyrektor Pionu ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS. - Indeks ten grupuje firmy spełniające wymagające kryteria odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. CSR wspiera realizację naszych celów biznesowych. Ścisłe powiązanie tych obszarów wpłynęło na decyzję o przyjęciu takiego modelu raportowania, dzięki któremu nasze otoczenie zyskuje miarodajne i efektywne narzędzie kompleksowej oceny wyników firmy.

Wysoki poziom wiarygodności
Zintegrowany Raport Roczny Grupy LOTOS 2011 ukazuje zarówno wyniki gospodarcze, jak i w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i odpowiedzialności za produkt. Wykorzystanie międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI) daje gwarancję inwestorom, że dane są zobiektywizowane, mierzalne i porównywalne, bez względu na kraj pochodzenia firmy i reprezentowaną branżę.

- LOTOS do niedawna, jako jedyna polska firma raportował zgodnie z Poziomem Aplikacji A GRI – mówi Katarzyna Sikorska, szef Biura Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR Grupy LOTOS. - Poziom A oznacza najwyższy poziom transparentności osiągnięty dzięki sprawozdawaniu największej liczby danych – ponad 70 wskaźników obrazujących wyniki w trzech obszarach działalności Grupy Kapitałowej LOTOS: finansowym, społecznym i środowiskowym. Dane są prezentowane w perspektywie kilkuletniej. Dla zapewnienia odbiorców raportu, że dołożyliśmy najwyższej staranności w procesie pozyskiwania i prezentacji wyników, zdecydowaliśmy o poddaniu raportu niezależnej weryfikacji. Opinię poświadczającą rzetelność naszego raportu sporządziła po wnikliwym badaniu zawartych w nim wyników firma doradcza Deloitte Advisory. Liczymy, że nasi interesariusze docenią tę nową jakość, nadal rzadką w polskim raportowaniu. Okazję ku temu staraliśmy się im stworzyć poprzez zapewnienie możliwości zgłaszania informacji zwrotnych, oceniających publikację i ułatwiających kontakt z wyspecjalizowanymi służbami spółki.

Raport bardziej multimedialny
Raport roczny 2011 Grupy LOTOS, podobnie jak w ostatnich latach, ukazał się wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępna jest jego wersja on-line oraz off-line. Jego tegoroczna edycja zawiera wiele udoskonaleń. Pracowało nad nimi kilkadziesiąt osób – ekonomiści, inżynierowie, informatycy i specjaliści ds. CSR i PR.
Raport zawiera słowniki terminów branżowych i społecznych, wybrane dane liczbowe można dowolnie analizować w zestawieniach według okresów, wskaźników GRI, spółek grupy kapitałowej, segmentów działalności, kursów akcji itp. Informacje ilustrowane są materiałami multimedialnymi. Prezentowane treści zintegrowano z zawartymi w serwisie internetowym oraz raportach spółki z poprzednich lat.
Publikacja jest przyjazna dla użytkowników i środowiska, m.in. dzięki opcji ekologicznego wydruku, ułatwień dla osób słabo widzących czy możliwości odsłuchu dla osób niewidzących.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 75 70, 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl