logo

Raport nr 23/2022

Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 26 lipca 2022 r. informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):
Raport nr 22/2022

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie akcji Grupy LOTOS S.A. z obrotu giełdowego w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022, 10/2022, 12/2022, 16/2022, 19/2022 oraz 21/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 21 lipca 2022 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego
Raport nr 19/2022

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022, 10/2022, 12/2022 oraz 16/2022 działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) ze Spółka, którenastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na PKN ORLEN (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Spółki („Połączenie”).
Raport nr 17/2022

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 20 lipca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 16/2022

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022 oraz 10/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 20 czerwca 2022 r. informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską („Komisja”) zaproponowanych przez PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN ORLEN kontroli nad Spółką. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami.
Raport nr 12/2022

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022 oraz 10/2022, działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. została Spółce doręczona opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) sporządzona na podstawie art. 503 § 1 KSH, oraz zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z PKN ORLEN.
Raport nr 11/2022

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad – Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 
Raport nr 10/2022

Uzgodnienie planu połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN Orlen S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021 oraz 1/2022 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Spółka oraz PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na PKN Orlen (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom Spółki („Połączenie”).
Raport nr 9/2022

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 8/2022

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2021

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przeznaczenia zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki.
Raport nr 1/2022

Zrealizowanie środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A., zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., a także ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 40/2021 oraz nr 41/2021 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że zakończone zostały prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej („Komisja”) z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) kontroli nad Spółką, wydanej na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE. L Nr 24, str. 1) („Środki Zaradcze”).
Raport nr 43/2021

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A. oraz ENERGA S.A dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej

Grupa LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku informuje o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku aneksu do listu intencyjnego („List intencyjny”) dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku („Aneks”) przez ENERGA S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Grupę LOTOS S.A. („Strony”). Zgodnie z zapisami Aneksu List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 roku.
Raport nr 40/2021

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, że w związku z przyjętymi kierunkowymi działaniami wewnątrzorganizacyjnymi, w celu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Spółki oraz przygotowania do wdrożenia modelu środków zaradczych
Raport nr 36/2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 14 października 2021 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2021 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych punktami 7-11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 października 2021 roku, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021.
Raport nr 35/2021

Asymilacja 14.040 akcji Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 27 września 2021 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 14.040 (czternastu tysięcy czterdziestu) akcji serii A Spółki, informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 27 września 2021 roku postanowił dokonać z dniem 30 września 2021 roku konwersji 14.040 (czternastu tysięcy czterdziestu) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych kodem PLLOTOS00033 na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem PLLOTOS00025.
Raport nr 34/2021

Podpisanie umowy na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO)

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 roku spółka LOTOS Oil Sp. z o.o. („LOTOS Oil”), podmiot w 100% zależny od Spółki, oraz Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie („Kinetics Technology”) zawarły umowę na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe, w formule stała cena i realizacja „pod klucz”
Raport nr 33/2021

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 14.040 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW Zarząd GPW uchwałą nr 916/2021 z dnia 22 września 2021 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 września 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 14.040 (czternaście tysięcy czterdzieści) akcji serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda
Raport nr 32/2021

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Raport nr 31/2021

Rejestracja w KRS zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2021 z dnia 30 czerwca 2021 informującego o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.(„ZWZ”) Grupa LOTOS S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w KRS zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałą Nr 21 ZWZ i polegające na:
Raport nr 30/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 
Raport nr 24/2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Katarzyny Maćkowskiej i Pana Rafała Włodarskiego, których większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa – zamierza zgłosić podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy („ZWZ”) w dniu 30 czerwca.
Raport nr 22/2021

Przedterminowa spłata całości zadłużenia związanego z projektem EFRA

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku spółka zależna „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”) zawiadomiła konsorcjum instytucji finansowych – w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A. (łącznie „Banki”) – o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu Terminowego w kwocie 432.000.000 USD („Kredyt Terminowy”) oraz Kredytu Obrotowego do kwoty 300.000.000 PLN („Kredyt Obrotowy”) z dnia 30 czerwca 2015 roku zaciągniętego przez LOTOS Asfalt w celu sfinansowania Projektu EFRA (łącznie „Kredyt EFRA”).
Raport nr 20/2021

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 18/2021

Powołanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. XI kadencji

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) XI wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki skróciła okres trwania X kadencji Zarządu Spółki poprzez odwołanie z dniem 27 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pani Zofii Paryły, Krzysztofa Nowickiego, Jarosława Wittstocka, Jarosława Wróbla oraz Piotra Walczaka, oraz powołała od dnia 28 maja 2021 roku do składu Zarządu XI wspólnej kadencji Spółki: Panią Zofię Paryłę - Prezesa Zarządu; Pana Krzysztofa Nowickiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć; Pana Piotra Walczaka - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu; Pana Jarosława Wittstocka - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych; Pana Jarosława Wróbla - Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
Raport nr 17/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Raport nr 16/2021

Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Skarbem Państwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku o wydaniu pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A. („Spółka”), Spółka informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku zawarła Umowę o współpracy („Umowa”) z PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. („PGNiG”) oraz Skarbem Państwa
Raport nr 14/2021

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881.331.986,81 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.