logo

Raport nr 23/2022

Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 26 lipca 2022 r. informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):
Raport nr 22/2022

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie akcji Grupy LOTOS S.A. z obrotu giełdowego w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022, 10/2022, 12/2022, 16/2022, 19/2022 oraz 21/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 21 lipca 2022 r. wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego
Raport nr 19/2022

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022, 10/2022, 12/2022 oraz 16/2022 działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) ze Spółka, którenastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na PKN ORLEN (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Spółki („Połączenie”).
Raport nr 17/2022

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym  w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 20 lipca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 16/2022

Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022 oraz 10/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 20 czerwca 2022 r. informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską („Komisja”) zaproponowanych przez PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych („Środki Zaradcze”), które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN ORLEN kontroli nad Spółką. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami.
Raport nr 12/2022

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. o zamiarze połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021, 1/2022 oraz 10/2022, działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. została Spółce doręczona opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) sporządzona na podstawie art. 503 § 1 KSH, oraz zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z PKN ORLEN.
Raport nr 11/2022

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad – Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 
Raport nr 10/2022

Uzgodnienie planu połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN Orlen S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 15/2021, 16/2021, 40/2021, 41/2021 oraz 1/2022 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku Spółka oraz PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na PKN Orlen (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom Spółki („Połączenie”).
Raport nr 9/2022

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 8/2022

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2021

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przeznaczenia zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki.
Raport nr 1/2022

Zrealizowanie środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A., zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., a także ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2020, 10/2021, 40/2021 oraz nr 41/2021 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że zakończone zostały prace mające na celu wdrożenie środków zaradczych określonych w warunkowej decyzji Komisji Europejskiej („Komisja”) z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) kontroli nad Spółką, wydanej na podstawie art. 8 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE. L Nr 24, str. 1) („Środki Zaradcze”).