logo

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2021
Raport nr 8/20222022-05-11

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przeznaczenia zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki.

 Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. celem jej zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu przeznaczenia zysku netto oraz nie wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.