logo

Raport nr 43/2021

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A. oraz ENERGA S.A dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej

Grupa LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku informuje o podpisaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku aneksu do listu intencyjnego („List intencyjny”) dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku („Aneks”) przez ENERGA S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Grupę LOTOS S.A. („Strony”). Zgodnie z zapisami Aneksu List intencyjny wiąże Strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 roku.
Raport nr 40/2021

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, że w związku z przyjętymi kierunkowymi działaniami wewnątrzorganizacyjnymi, w celu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Spółki oraz przygotowania do wdrożenia modelu środków zaradczych
Raport nr 36/2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 14 października 2021 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2021 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych punktami 7-11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 października 2021 roku, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021.
Raport nr 35/2021

Asymilacja 14.040 akcji Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 27 września 2021 roku o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 14.040 (czternastu tysięcy czterdziestu) akcji serii A Spółki, informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 27 września 2021 roku postanowił dokonać z dniem 30 września 2021 roku konwersji 14.040 (czternastu tysięcy czterdziestu) akcji zwykłych imiennych serii A oznaczonych kodem PLLOTOS00033 na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami na okaziciela zarejestrowanymi pod kodem PLLOTOS00025.
Raport nr 34/2021

Podpisanie umowy na realizację Projektu Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO)

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2021 roku spółka LOTOS Oil Sp. z o.o. („LOTOS Oil”), podmiot w 100% zależny od Spółki, oraz Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie („Kinetics Technology”) zawarły umowę na projektowanie techniczne, zakupy i dostawy oraz prace budowlano-montażowe, w formule stała cena i realizacja „pod klucz”
Raport nr 33/2021

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 14.040 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW Zarząd GPW uchwałą nr 916/2021 z dnia 22 września 2021 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 września 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 14.040 (czternaście tysięcy czterdzieści) akcji serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda
Raport nr 32/2021

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Raport nr 31/2021

Rejestracja w KRS zmian Statutu Grupy LOTOS S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2021 z dnia 30 czerwca 2021 informującego o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.(„ZWZ”) Grupa LOTOS S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w KRS zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałą Nr 21 ZWZ i polegające na:
Raport nr 30/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 
Raport nr 24/2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza Grupy LOTOS S.A. życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2021 roku życiorysów kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pani Katarzyny Maćkowskiej i Pana Rafała Włodarskiego, których większościowy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa – zamierza zgłosić podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy („ZWZ”) w dniu 30 czerwca.
Raport nr 22/2021

Przedterminowa spłata całości zadłużenia związanego z projektem EFRA

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 roku spółka zależna „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”) zawiadomiła konsorcjum instytucji finansowych – w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale S.A. (łącznie „Banki”) – o zamiarze dokonania dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu Terminowego w kwocie 432.000.000 USD („Kredyt Terminowy”) oraz Kredytu Obrotowego do kwoty 300.000.000 PLN („Kredyt Obrotowy”) z dnia 30 czerwca 2015 roku zaciągniętego przez LOTOS Asfalt w celu sfinansowania Projektu EFRA (łącznie „Kredyt EFRA”).
Raport nr 20/2021

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 18/2021

Powołanie Zarządu Grupy LOTOS S.A. XI kadencji

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) XI wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 27 maja 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki skróciła okres trwania X kadencji Zarządu Spółki poprzez odwołanie z dniem 27 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pani Zofii Paryły, Krzysztofa Nowickiego, Jarosława Wittstocka, Jarosława Wróbla oraz Piotra Walczaka, oraz powołała od dnia 28 maja 2021 roku do składu Zarządu XI wspólnej kadencji Spółki: Panią Zofię Paryłę - Prezesa Zarządu; Pana Krzysztofa Nowickiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Fuzji i Przejęć; Pana Piotra Walczaka - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu; Pana Jarosława Wittstocka - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych; Pana Jarosława Wróbla - Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
Raport nr 17/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia łącznego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Raport nr 16/2021

Zawarcie umowy współpracy pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. oraz Skarbem Państwa

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku o wydaniu pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A. („Spółka”), Spółka informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku zawarła Umowę o współpracy („Umowa”) z PKN Orlen S.A., PGNiG S.A. („PGNiG”) oraz Skarbem Państwa
Raport nr 14/2021

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881.331.986,81 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki. 
Raport nr 31/2020

Powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Pawła Jana Majewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki (patrz: raport bieżący 30/2020), Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 Statutu Spółki powierzyła w dniu dzisiejszym pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Pani Zofii Marii Paryła.
Raport nr 29/2020

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS S.A., PKN Orlen S.A. oraz ENERGA S.A dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 2 listopada 2020 roku listu intencyjnego dotyczącego analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku ze wskazanym terminem realizacji do lipca 2026 roku („Projekt”) zawartego pomiędzy ENERGĄ S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Grupą LOTOS S.A. („Strony”).
Raport nr 27/2020

Podpisanie umowy międzywierzycielskiej i umowy cesji praw i wierzytelności przysługujących Grupie LOTOS S.A. na podstawie pożyczki podporządkowanej udzielanej Grupie Azoty Polyolefins S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 r. o podpisaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w finansowaniu projektu Polimery Police, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 7 października 2020 r.  umowy międzywierzycielskiej
Raport nr 19/2020

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na XI kadencję

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2020 roku, w związku z zakończeniem X kadencji i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki nowej XI kadencji następujące osoby, które pełniły również funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji: - Pani Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca, - Pani Katarzyna Lewandowska, - Pan Piotr Ciach, - Pan Dariusz Figura,                            - Pan Adam Lewandowski, - Pan Grzegorz Rybicki.
Raport nr 14/2020

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 12/2020

Podpisanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków uczestnictwa Grupy LOTOS S.A. w finansowaniu projektu Polimery Police

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku o podpisaniu Porozumienia wstępnego dotyczącego udziału w finansowaniu Projektu „Polimery Police”, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2020 roku nastąpiło podpisanie umów dotyczących warunków inwestycji equity oraz finansowania dłużnego podporządkowanego („Dokumentacja Transakcyjna”) w związku z realizacją przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 8/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Grupy LOTOS S.A. za 1 kwartał 2020 roku

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2020 roku, wyznaczonego zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020 pierwotnie na dzień 29 kwietnia 2020 roku. Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2020 roku
Raport nr 41/2019

Podpisanie Porozumienia wstępnego dotyczącego udziału w finansowaniu Projektu „Polimery Police”

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 35/2019 z dnia 31 października 2019 roku, nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku oraz 39/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku, Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały Porozumienie wstępne dotyczące warunków inwestycji w kapitał akcyjny oraz finansowania dłużnego Projektu „Polimery Police” („Projekt”).  
Raport nr 39/2019

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka wraz z Grupą Azoty S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupą Azoty Polyolefins S.A., podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 37/2019

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka") informuje, że w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018 („Sprawozdania”), będącym składową skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, opublikowanego 12 marca 2019 roku, jest zawarty błąd w zakresie liczby członków niezależnych Komitetu Audytu Spółki.
Raport nr 30/2019

Korekta Skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2019

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że przy publikacji Raportu za 1 półrocze 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku omyłkowo nie załączono Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W załączeniu w ramach korekty Spółka przekazuje Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Raport nr 25/2019

Odwołanie członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 lipca 2019 roku otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 ust. 2 pkt. 1 w związku z par. 14 ust. 4 i 5 Statutu Spółki odwołała Panów Patryka Demskiego i Roberta Sobków ze składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji z dniem 11 lipca 2019 roku.
Raport nr 24/2019

Podpisanie nowych umów kredytowych w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+

Grupa LOTOS S.A. (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum: ING Bank Śląski S.A., PEKAO S.A., PKO BP S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Bank EU AG, Intesa Sanpaolo S.p.A, Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna), Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., Erste Group Bank AG podpisały nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+.
Raport nr 19/2019

Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego na podstawie art. 401 § 4 KSH w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punkcie 16 porządku obrad:
Raport nr 18

Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2019 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa – sporządzonego  na podstawie art. 401 §4 KSH – w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku w punktach:
Raport nr 15/2019

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku wniosku akcjonariusza (działającego w imieniu Skarbu Państwa - Prezesa Rady Ministrów RP, jako akcjonariusza Spółki), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów w następującym brzmieniu:
Raport nr 14

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.  
Raport nr 13

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Spółka”; „Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 31 października 2018 roku, Spółka informuje o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. i Generalnego Wykonawcę Projektu EFRA, firmę Kinetics Technology S.p.A. („KT”), aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU)
Raport nr 10/2019

Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczenia kwoty w wysokości 554 620 086 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 3 PLN
Raport nr 9/2019

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym : Spółka, PDH Polska S.A. („PDH”),  Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwane dalej łącznie „Stronami”, podpisały list intencyjny („List Intencyjny”) stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Spółki w finansowaniu planowanego przez PDH projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
Raport nr 7/2019

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 178/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)  z dnia 3 czerwca 2005 roku oraz §36, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW uchwałą nr 340/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, postanowił wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 (jedną) akcję serii A Grupy LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczoną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.
Raport nr 4/2019

Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8

W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka’, „Emitent”) powzięła informację, że przewidywany termin docelowego zagospodarowania złoża B8 uległ zmianie. Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym.  
Raport nr 32/2018

Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

Nawiązując do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia  31.10.2018 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitenta”) informuje o podpisaniu w dniu 4 grudnia 2018 roku przez spółkę zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”) aneksu do umowy  na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA, opisanego w przedmiotowym raporcie bieżącym.
Raport nr 31

Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA – otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA

Aktualizując informacje podane do publicznej wiadomości przez Grupę LOTOS S.A. („Emitent”) w formie raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje o: 1) zakończeniu rozmów, których efektem jest uzgodnienie treści projektu aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2015.), zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz KT - Kinetics Technology S.p.A. („KT”);2) otrzymaniu skierowanej przez KT do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. poprzez transmisję elektroniczną oferty zawarcia aneksu na uzgodnionych przez strony warunkach.
Raport nr 30

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w Komentarzu Zarządu Grupy LOTOS S.A. i informacjach dodatkowych do wyników za 3 kwartał 2018 roku będących elementem Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 30 października 2018 roku, w tabeli „Struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu” (str.15) w wyniku oczywistej omyłki błędnie wskazano wielkość sprzedaży Paliwa lotniczego JET, a w konsekwencji pozostałych wielkości opartych na tym parametrze.
Raport nr 25

Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A („Akcjonariusz”) zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.          
Raport nr 20/2018

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku

    Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 12 lipca 2018 roku w którym nastąpiło wznowienie obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku.  
Raport nr 19/2018

Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

    Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku („ZWZ”), podjęło uchwałę nr. 22. wyrażając zgodę na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniem Zarządu do przedkładania Radzie Nadzorczej miesięcznych sprawozdań z realizacji czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego LOTOS Upstream sp. z o.o. W czasie obrad ZWZ do uchwały nr 22 zgłoszono sprzeciw do protokołu. Na tym zakończono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Raport nr 12/2018

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów
Raport nr 9

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 8

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2017, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,00 PLN.
Raport nr 7/2018

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) X wspólnej kadencji, Spółka informuje, iż w dniu 18 maja 2018 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. skróciła okres trwania IX kadencji Zarządu Grupy LOTOS S.A. poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. dotychczasowych Członków Zarządu tj. Pana Mateusza Aleksandra Bonca oraz Pana Jarosława Pawła Kawulę, jak również poprzez odwołanie z dniem 21 maja br. delegacji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji Pana Piotra Ciacha, oraz powołała do składu Zarządu X wspólnej kadencji
Raport nr 5/2018

Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) informuje, iż na podstawie otrzymanego zapytania od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (‘PKN ORLEN S.A.’), w dniu dzisiejszym przystąpił do procesu badania due diligence Spółki przez PKN ORLEN S.A. Rozpoczęcie procesu jest związane z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN ORLEN S.A. i Skarb Państwa (szerzej w raporcie bieżącym nr 26/2018 opublikowanym przez PKN ORLEN S.A.)
Raport nr 14

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

  Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.  
Raport nr 8/2017

Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz nr 5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości zmienione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. 
Raport nr 5/2017

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., Grupa LOTOS S.A. (‘Spółka’) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2017 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian związanych ze Statutem Spółki.
Raport nr 4/2017

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, a także §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 45/2016

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 25 listopada 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu  22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Raport nr 44/2016

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 36/2016

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Raport nr 31/2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca i aktualizacja

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 27/2016 oraz 29/2016 z dnia 28.06.2016 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje życiorys pani Beaty Kozłowskiej – Chyła i pozostałe wymagane prawem informacje na temat nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji – pani Agnieszki Szklarczyk – Mierzwy, pani Beaty Kozłowskiej – Chyła oraz pana Mariusza Goleckiego.
Raport nr 29/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członka Rady Nadzorczej, Panią Beatę Kozłowską-Chyłę na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Cezarego Krasodomskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w jego miejsce Pana Mariusza Jerzego Goleckiego.
Raport nr 23/2016

Transakcje na instrumentach finansowych Grupy LOTOS S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.06.2016 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez PZU Życie S.A., jako podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. - Panią Beatą Kozłowską – Chyła, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014r., poz. 94, z późn. zm.). Pani Beata Kozłowska – Chyła jest członkiem organu zarządzającego PZU Życie S.A. Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 5 000 EUR, wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji.
Raport nr 22/2016

Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku, nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku oraz nr 8/2016 z 4 lutego 2016 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w przedmiocie rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesiące 2010 roku.
Raport nr 21/2016

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Zarząd Spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Raport nr 19/2016

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.  
Raport nr 14/2016

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, odwołała ze składu Zarządu pana Pawła Olechnowicza – Prezesa Zarządu (z dniem 13 kwietnia 2016 r.) oraz panów Marka Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniewa Paszkowicza – Wiceprezesa ds. Poszukiwawczo-Wydobywczych (z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego ze stosunku pracy).
Raport nr 11/2016

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Varo Energy Supply Trading B.V.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 18.03.2016r., Grupa LOTOS zawarła z Varo Energy Supply Trading B.V. umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 193 mln USD netto (tj. ok. 731 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18.03.2016 r.) i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.
Raport nr 9/2016

Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2015 roku.

W związku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, związanymi głównie z obniżką notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem  się kursu USD, w szczególności względem PLN, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych elementów wpływających na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej LOTOS
Raport nr 8/2016

Złożenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”). 
Raport nr 7/2016

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 stycznia 2016 r., ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji (Rada Nadzorcza) odwołani zostali: Pan Wiesław Skwarko (przewodniczący), Pani Agnieszka Trzaskalska (wiceprzewodnicząca), Pan Oskar Pawłowski (sekretarz) oraz członkowie: Pani Małgorzata Hirszel i Pan Michał Rumiński.
Raport nr 43/2015

Finalizacja nabycia aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zgodnie z umową zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 31 października 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 35/2015 roku z dnia 22 grudnia 2015 , dotyczących umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej wartości w obszarze Sleipner na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spółkę zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic), Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 r. powziął informację o finalizacji nabycia aktywów objętych ww. umową.
Raport nr 40/2015

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 35/2015

Spełnienie warunków zawieszających umowę o nabyciu aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS związanych z pozyskaniem norweskich zgód administracyjnych

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 31 października 2015 roku, dotyczącego umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej wartości w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spółką zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic), Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 r. powziął informację o spełnieniu  warunków zawieszających ww. umowę, związanych z  uzyskaniem wymaganych zgód administracyjnych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy w Norwegii. Zamknięcie transakcji planowane jest do  31 grudnia 2015 roku.
Raport nr 34/2015

Informacje uzupełniające o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

W uzupełnieniu do treści raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 12.12.2014 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje iż łączne koszty emisji Akcji serii D ostatecznie wyniosły 23 538 tys. PLN netto, w tym:
Raport nr 32/2015

Zastawy na aktywach o wartości znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 Zarząd Grupy Lotos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.11.2015 r. powziął informację, iż w dniu 3.11.2015 r. dokonano dwóch wpisów w Rejestrze Zastawów, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawów rejestrowych na 100% udziałów w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., jednostki zależnej Emitenta („Zastawca”)
Raport nr 31/2015

Zastaw na aktywach o wartości znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 Zarząd Grupy Lotos S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9.11.2015 r. powziął informację, iż w dniu 2.11.2015 r. dokonano wpisu w Rejestrze Zastawów, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów, zastawu rejestrowego na 100% udziałów w spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o., jednostki zależnej Emitenta („Zastawca”).
Raport nr 30/2015

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez LOTOS Exploration and Production Norge na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 października 2015 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy LOTOS Exploration and Production Norge AS („LOTOS Norge”), spółką zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, a ExxonMobil Exploration and Production Norway AS z siedzibą w Stavanger, w Norwegii, umowy z dnia 30 października 2015 roku dotyczącej nabycia pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Raport nr 29/2015

Szacunki wybranych czynników mających wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kwartale 2015 r.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2015 r. Spółka  złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy („UKS”), w których organ ten określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2010 r. i styczeń – grudzień 2011 r. oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł za rok 2010 i 112,5 mln zł za rok 2011.
Raport nr 28/2015

Spełnienie wszystkich warunków zawieszających uruchomienie kredytu na finansowanie Programu EFRA na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z konsorcjum instytucji finansowych

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz nr 27/2015 z dnia 7 września 2015 roku, dotyczących, m.in. zawarcia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy LOTOS S.A., umowy kredytowej z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu „Inwestycje Polskie”), Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Agent kredytu”), Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Société Générale, na finansowanie realizacji Programu EFRA,
Raport nr 26/2015

Zawarcie umowy sprzedaży koksu

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r., spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”,” Sprzedający”), kontrolowana przez Grupę LOTOS i spółka Oxbow Energy Solutions B.V. z siedzibą w Rotterdamie („Oxbow”, „Kupujący”), zawarły umowę sprzedaży koksu wyprodukowanego przez instalację opóźnionego koksowania (ang. Delayed Coking Unit, tj. DCU), która powstaje w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. „Efektywna Rafinacja”).
Raport nr 24/2015

Zawarcie kontraktu na projektowanie techniczne, dostawy i budowę głównych instalacji Programu EFRA – umowa znacząca

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) informuje, że w ramach realizacji Programu EFRA (tzw. „Efektywna Rafinacja”) w dniu 14 lipca 2015 r. spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”), kontrolowana przez Grupę LOTOS i spółka Kinetics Technology S.p.A. z siedzibą w Rzymie, spółka zależna Maire Tecnimont Group, podpisały kontrakt na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę w formule stałej ceny „pod klucz” trzech głównych instalacji Programu: 
Raport nr 23/2015

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2015 r.
Raport nr 21/2015

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowiło obrady po przerwie

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które w dniu 30 czerwca 2015 roku wznowiło obrady po przerwie (patrz: raport bieżący nr 16/2015),oraz informuje, że podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu ani nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad.
Raport nr 10/2015

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 1 czerwca 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 9/2015

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a VITOL SA.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 22.04.2015r., Grupa LOTOS zawarła z VITOL SA umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 193 mln USD netto (tj. ok. 720 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 21.04.2015r.) i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 6/2015

Szacunki wybranych czynników mających istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2014 roku.

W związku z dynamicznymi zmianami czynników makroekonomicznych, związanymi głównie z obniżką notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych oraz umocnieniem  się kursu USD, w szczególności względem PLN, Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o szacunkach wybranych elementów wpływających na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej LOTOS. 
Raport nr 3/2015

Warunkowa rejestracja akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 27/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 15 stycznia 2015 r. Zarząd KDPW postanowił dokonać rejestracji 55.000.000 (pięćdziesięciu pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Nowej Emisji”) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz nadać im kod PLLOTOS00025
Raport nr 45/2014

Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem w dniu 9 grudnia 2014 r. 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”) przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
Raport nr 44/2014

Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. powziął wiadomość o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 1396/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 12 grudnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55,000,000 praw do akcji
Raport nr 43/2014

Rejestracja praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 1041/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)  z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00074.
Raport nr 41/2014

Zakończenie oferty publicznej oraz przydział akcji na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o dojściu do skutku oferty publicznej i emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) PLN każda ("Akcje Nowej Emisji") wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 r. 
Raport nr 36/2014

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporządzonego w związku z informacją dotyczącą złożenia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Spółki („Aneks nr 2”) dotyczący złożenia przez Skarb Państwa zapisu na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Spółki. 
Raport nr 35/2014

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. w związku z informacją dotyczącą złożenia zapisu na akcje nowej emisji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z publikacją w dniu 20 listopada 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa informacji, że Minister Skarbu Państwa działając w imieniu Skarbu Państwa złoży (w terminie przyjmowania zapisów) zapis na wszystkie przysługujące mu w ramach prawa poboru akcje nowej emisji Spółki, Spółka w dniu 20 listopada 2014 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego akcji Spółki zatwierdzonego 7 listopada 2014 r. („Prospekt”).
Raport nr 33/2014

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. sporządzonego w związku z informacją dotyczącą udziału Skarbu Państwa w ofercie publicznej akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Spółki („Aneks nr 1”) dotyczący udziału Skarbu Państwa w ofercie publicznej akcji serii D Spółki.
Raport nr 32/2014

Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 956/14 z dnia 14 listopada 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 129.873.362 (sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwa) jednostkowe prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, dla których dniem prawa poboru jest 18 listopada 2014 r. i nadać im kod PLLOTOS00058.
Raport nr 31/2014

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. w związku z informacją dotyczącą udziału Skarbu Państwa w ofercie akcji serii D Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z publikacją w dniu 13 listopada 2014 r. na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa informacji, że Skarb Państwa zamierza wykonać wszystkie przysługujące mu prawa poboru w ofercie publicznej akcji serii D Spółki, Spółka w dniu 13 listopada 2014 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji Spółki zatwierdzonego 7 listopada 2014 r. („Prospekt”).
Raport nr 30/2014

Zawarcie umowy gwarantowania emisji przez Grupę LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r., w związku z ofertą publiczną 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Oferowane”) z zachowaniem prawa poboru („Oferta”), Spółka zawarła z Société Générale, z siedzibą w Paryżu, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie („Współoferujący”), Bankiem Zachodnim WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ING Bank N.V., z siedzibą w Amsterdamie, UniCredit CAIB Poland S.A., z siedzibą w Warszawie (wraz ze Współoferującymi, „Gwaranci Oferty”) oraz ING Securities S.A., z siedzibą w Warszawie (łącznie z Gwarantami Oferty, „Menedżerowie”) umowę gwarantowania emisji („Umowa Gwarantowania Emisji”).
Raport nr 29/2014

Publikacja prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A. oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji nowej emisji oferowanych przez Grupę LOTOS S.A., ich ceny emisyjnej oraz liczby akcji nowej emisji przypadającej na jedno jednostkowe prawo poboru

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”), w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r. prospektu emisyjnego akcji Spółki („Prospekt”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., informuje o udostępnieniu Prospektu do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2014 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl)
Raport nr 28/2014

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 129.873.362 jednostkowych praw poboru akcji serii D, do 55.000.000 praw do akcji serii D oraz do 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Raport nr 25/2014

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 129.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1,2,5 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 25 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 24/2014

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS S.A.” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.10.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, - MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie, - ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu, - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz  - BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zawarły umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2015 r., umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. zawartą w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.), zmienioną w dniu 7 listopada 2013 r. (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. oraz nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny udzielony Spółce przez banki wskazane powyżej na łączną kwotę 400 milionów USD (tj.1 328 milionów PLN według średniego kursu NBP z dnia 29 października 2014 r.).  
Raport nr 23/2014

Asymilacja 7.020 akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 22/2014 z dnia 17 października 2014 r.  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 884/14 z dnia 20 października 2014 r. postanowił dokonać w dniu 24 października 2014 r. asymilacji 7.020 (siedmiu tysięcy dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie w dniu 24 października 2014 r. 7.020 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 129.804.251 (stu dwudziestoma dziewięcioma milionami ośmiuset czterema tysiącami dwustu pięćdziesięcioma jeden) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.
Raport nr 21/2014

Zawarcie przez Grupę LOTOS S.A. oraz Ministra Skarbu Państwa umowy w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2014 r. Spółka zawarła z Ministrem Skarbu Państwa, reprezentującym Skarb Państwa i będącym dysponentem środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, umowę dotyczącą udzielenia Spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną („Umowa”). 
Raport nr 17/2014

Zawarcie umów dotyczących finansowania zagospodarowania złoża B8

W dniu 25 sierpnia 2014 roku, B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo-akcyjna („Spółka Celowa B8”), spółka pośrednio zależna, poprzez LOTOS Petrobaltic S.A. („LOTOS Petrobaltic”), Grupy LOTOS S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. („PIR”), Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) i Bank Pekao S.A. („Bank Pekao”) zawarły następujące umowy dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim: Umowę Programu Emisji Obligacji Senioralnych oraz Umowę Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.
Raport nr 15/2014

Zawiązanie odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na złoże YME

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze uwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półroczne 2014 roku odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na złoże YME w wysokości 545 mln złotych, dokonanego na dzień 30 czerwca 2014 r. Szacunkowy wpływ w/w odpisu na skonsolidowany wynik netto za pierwsze półrocze 2014 roku wyniesie 191 mln złotych.
Raport nr 13/2014

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 129.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1,2,5 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 8 września 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 7/2014

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 129.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.
Raport nr 28/2013

Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie Umowy zmieniającej do Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

W dniu 28 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. przekazała do BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A., pełniącego rolę Agenta kredytu (szerzej: raport bieżący nr 27/2013) uchwałę Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu obowiązywania i zmianę postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/2013

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, - BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, -  ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, - NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu, podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2014 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartą w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. 1 233 milionów PLN według średniego kursu NBP z dnia 7 listopada 2013 r.).
Raport nr 26/2013

Podpisanie umowy warunkowej przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN) w sprawie zakupu aktywów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – zamknięcie opóźnienia

W dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada 2013 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. kończy okres opóźnienia dla informacji o podpisaniu umowy warunkowej dnia 18 października 2013 roku przez LOTOS Exploration & Production Norge (LEPN), podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie zakupu pakietu aktywów Heimdal na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Raport nr 11/2013

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. (Spółki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 kwietnia 2013 roku, fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.  
Raport nr 42/2012

Zawarcie umowy na sprzedaż paliwa lotniczego pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Tank Sp. z o.o.

21.12.2012r. Grupa LOTOS oraz LOTOS Tank zawarły na czas nieokreślony umowę, której przedmiotem jest sprzedaż paliwa lotniczego przez Grupę LOTOS  na rzecz LOTOS Tank (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS). Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi ok. 2 500 mln zł i osiąga wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.
Raport nr 32/2012

Zawarcie umowy kredytowej na refinansowanie obecnego kredytu przeznaczonego na finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

W dniu 10.10.2012r. Grupa LOTOS oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą: - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,- BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie,- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,- NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, - SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu, podpisały umowę kredytową, na mocy której zrefinansowany zostanie obecny kredyt przeznaczony na finansowanie zapasów Spółki, udzielony Grupie LOTOS na podstawie umowy kredytowej z 20.12.2007r. z późniejszymi zmianami przez konsorcjum banków w skład którego wchodzą: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Gdyni (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 55/2007 z 20.12.2007r. oraz raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 27/2011 z 23.08.2011 r.).
Raport nr 38/2011

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą Kapitałową Neste Oil

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2011 r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Neste Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie łączna wartość umów pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową Neste Oil zawartych w okresie od przekazania raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 19 października br.  wyniosła ok. 1,5 mld PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 38/2011

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą Kapitałową Neste Oil

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 18 października 2011 r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Neste Oil Oyj z siedzibą w Espoo łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową Neste Oil w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 702 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.
Raport nr 33/2011

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w związku z zawarciem w dniu 22 sierpnia 2011r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w okresie od publikacji raportu bieżącego Grupy LOTOS nr 16/2011 z dnia 10 czerwca 2011r. do dnia dzisiejszego, tj. do 22 sierpnia 2011r. wyniosła ok. 286,4 mln USD (tj. 828,9 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 sierpnia 2011 roku) i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.
Raport nr 18/2011

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na VIII kadencję

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”)  informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2011 r. do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. ósmej kadencji powołane zostały następujące osoby: - Pani Małgorzata Hirszel - Członek Rady Nadzorczej, - Pan Oskar Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej,  - Pan Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,  - Pani Ewa Sibrecht - Ośka– Członek Rady Nadzorczej,  - Pan Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej, - Pan Leszek Starosta - Członek Rady Nadzorczej.
Raport nr 9/2011

Odstąpienie LOTOS Exploration & Production Norge AS (EPN) od praw do koncesji poszukiwawczej PL 556

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 lutego 2011 r. powziął informację, że spółka LOTOS E&P Norge (kontrolowana przez LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Emitent posiada 99,32,% kapitału akcyjnego) zrezygnowała z przyznanych spółce podczas rundy koncesyjnej APA 2009 r. praw do  50%  udziału w koncesji  PL 556 zlokalizowanej na Morzu Norweskim.
Raport nr 5/2011

Przyznanie LOTOS Norge AS udziałów w koncesji PL 503B

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 18 stycznia 2011 r. w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej APA 2010 spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (w 100% zależnej od LOTOS Petrobaltic S.A., w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 99,32,% kapitału akcyjnego) przyznany został 25% udział oraz status operatora w koncesji PL 503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego.
Raport nr 1/2011

Dopuszczenie i Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C Grupy LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 16/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 16.173.362 (szesnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Raport nr 41/2009

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. (Spółki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 r., fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji Spółki, zapewniających powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Raport nr 31/2009

Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Krak Gaz Sp. z o.o.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa -  Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Krak Gaz Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowanej przez LOTOS Gaz S.A., spółkę w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A.). 
Raport nr 27/2009

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.

W nawiązaniu do uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji pokrytych wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A.  (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje
Raport nr 25/2009

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service and Investment Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła  180,4 mln USD (tj. 563,6 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 lipca 2009 roku) i osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 61/2008

Sprzedaż akcji Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. przez Grupę LOTOS S.A.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 1 grudnia 2008 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła z Podkarpackim Holdingiem Budowy Dróg „Drogbud” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Rafinerii Nafty „Glimar” S.A.Przedmiotem umowy jest sprzedaż 9.520.000 akcji Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, które stanowią 91,54% kapitału akcyjnego tej spółki. Wartość transakcji ustalono na poziomie 1 mln zł.
Raport nr 60/2008

Stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A. odnośnie sytuacji spółki

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku przekazuje informacje uzupełniające dotyczące sytuacji finansowej spółki.Wpływ zmiany kursów walutZdaniem Zarządu istotne dynamiczne zmiany na rynkach walutowych obserwowane w ostatnim okresie należy ocenić korzystnie, ze względu na spadek wartość walut, w których ponoszone są wydatki inwestycyjne (EUR, PLN) przy jednoczesnym wzroście wartość waluty w której denominowany jest kredyt oraz wyrażona jest marża
Raport nr 57/2008

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a StatoilHydro ASA na łączną wartość umowy znaczącej

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a StatoilHydro ASA w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 276,7 mln USD (tj. 766,5 mln zł wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 3 listopada 2008 roku) i osiągnęła wartość znaczącą tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 56/2008

Finalizacja zakup udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku informuje, że po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z dniem 31 października 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka w 100% zależna od Petrobaltic S.A. w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 69% kapitału akcyjnego) nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego.
Raport nr 55/2008

Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego - uzupełnienie informacji

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2008 z dnia 17 października 2008 roku w którym przekazane zostały dane odnośnie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. informuje iż w ww. raporcie ujęto poziomy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego na dzień 1 stycznia 2008 roku wynikające z udziałów w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 17 października 2008 roku.
Raport nr 52/2008

Rozszerzenie zakresu dwóch koncesji wydanych na rzecz spółki Petrobaltic S.A. na wydobycie gazu ziemnego ze złóż B6 oraz B4

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 16 października 2008r. powziął informację, iż spółka Petrobaltic S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 69%) otrzymała decyzje Ministra Środowiska w sprawie przedłużenia okresu ważności koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża B6 i w sprawie zmiany w okresie rozpoczęcia działalności objętej koncesjami na złożach B6 oraz B4.
Raport nr 49/2008

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jednostki zależnej LOTOS Serwis Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 17 września 2008 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej LOTOS Serwis Sp. z o.o.  
Raport nr 48/2008

Finalizacja zakupu udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2008 z dnia 20 maja 2008 roku informuje, że po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających z dniem 29 sierpnia 2008 roku spółka LOTOS E&P Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr 316, 316B, 316CS i 316DS na Morzu Północnym. Zakupione koncesje obejmują złoże YME, znajdujące się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego, wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym.
Raport nr 1/2009

Objęcie akcji nowej emisji przez Petrobaltic S.A. w LOTOS Exploration and Production Norge AS

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji kolejnego w tym roku (patrz raport bieżący nr 22/2008 z dnia 19 maja 2008 r.) podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez Petrobaltic S.A (spółkę w 69% zależną od Grupy LOTOS S.A.) akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS.
Raport nr 46/2008

Zakup udziałów w norweskiej koncesji poszukiwawczej

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS (spółka w 100% zależna od Petrobaltic S.A. w którym Grupa LOTOS S.A. posiada 69% kapitału akcyjnego) zawarła w dniu dzisiejszym umowę dotyczącą nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego.
Raport nr 39/2008

Przystąpienie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (działającego pod nazwą Rabobank Nederlands) do umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i grupą instytucji finansowych oraz związanych z umową kredytową umów zabezpieczeń

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 32/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczącego podpisania pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą instytucji finansowych umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i kapitału obrotowego Grupy LOTOS S.A. oraz umów zabezpieczeń.