logo

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 32/20112010-03-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku Pan Ireneusz Fąfara, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., złożył oświadczenie o jego rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pan Ireneusz Fąfara jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazał nowe wyzwania zawodowe.

 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.