logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 33/20112010-12-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2010 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w miesiącu grudniu 2010 r. ropy naftowej typu REBCO.

 
Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w ostatnich dwunastu miesiącach do dnia dzisiejszego wynosi ok. 290 mln USD (tj. 882,91 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 13 grudnia 2010 r.) i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

 
Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 1 października 2010 r. na dostawę ropy naftowej typu REBCO, której wartość w wynosi 119,31 mln USD (tj. 343,28 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 1 października 2010  r.).
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

 
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.