logo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego 7.020 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 22/20142014-10-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą Nr 1164/2014 z dnia 17 października 2014 r. postanowił wprowadzić z dniem 24 października 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.020 (siedem tysięcy dwadzieścia) akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem „PLLOTOS00033”.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarządu GPW, wprowadzenie do obrotu, z dniem 24 października 2014 r., 7.020 akcji Grupy LOTOS S.A. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 24 października 2014 r. zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 24 października 2014 r. z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.