logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2020 roku
Raport nr 28/20202020-10-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2020 roku:

 1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld PLN
 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld PLN; w tym:
  1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld PLN
  2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld PLN
  3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,17 mld PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły następujące zdarzenia:

 1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości
  0,09 mld PLN (obniżające wynik raportowany),
 2. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,13 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 3 kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne