logo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017
Raport nr 142018-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 roku, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.


Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 PLN brutto.

Liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2018 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.