logo

Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa
Raport nr 24/2020 2020-08-18

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, PKN Orlen S.A. („PKN Orlen”) oraz Spółką dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Spółki („Porozumienie”), („Transakcja”) przez PKN Orlen od Skarbu Państwa, reprezentujących minimum 53% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja ma skutkować przejęciem bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS przez PKN Orlen.

Zawarcie Porozumienia związane jest z podpisaniem listu intencyjnego przez PKN Orlen oraz Skarb Państwa, o którym PKN Orlen informował w raporcie bieżącym nr 26/2018 oraz pozytywnej warunkowej decyzji („Decyzja”) Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad Spółką (szerzej raport bieżący nr 21/2020 Spółki). Transakcja jest warunkowana realizacją środków zaradczych określonych w Decyzji („Środki Zaradcze”). Środki Zaradcze obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, tj. Spółki oraz PKN Orlen. W związku z powyższym oraz zważywszy na fakt, że za realizację Środków Zaradczych co do zasady odpowiedzialna jest PKN Orlen, PKN Orlen oraz Spółka – w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa – podejmą niezbędne czynności organizacyjne oraz współpracę w celu realizacji Środków Zaradczych, w tym umożliwienia definiowania sposobu realizacji Środków Zaradczych oraz bieżącego zarządzania ich realizacją w oparciu o mechanizmy uzgodnione pomiędzy PKN Orlen oraz Spółką.

Skarb Państwa oraz PKN Orlen potwierdzają intencję przeprowadzenia Transakcji oraz informują, że na dzień podpisania Porozumienia zakres i struktura Transakcji nie zostały jeszcze określone.  

Ponadto Spółka oraz PKN Orlen – w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa – zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa w procesie konsolidacji, w szczególności przez dostarczanie Skarbowi Państwa informacji niezbędnych dla dokonania przez Skarb Państwa analizy zakresu Środków Zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury Transakcji.

Niniejsze Porozumienie nie jest wiążące, ani nie kreuje jakichkolwiek zobowiązań dla Stron w zakresie osiągnięcia skutku jakim jest realizacja Transakcji, lecz jedynie określa ich wspólne rozumienie przewidywanego kształtu Transakcji i dalszej współpracy na dzień podpisania Porozumienia przy realizacji Transakcji. Skarb Państwa oraz PKN Orlen mogą uszczegółowić lub uregulować odmiennie kształt Transakcji, jak również odnoszące się do niej elementy dodatkowe, w odrębnych umowach bądź innych porozumieniach.

Niniejsze Porozumienie wygasa z dniem 31 marca 2022 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne