logo

Ustanowienie prokurenta
Raport nr 45/20062007-04-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informację o ustanowieniu w dniu 11 kwietnia 2007 roku prokurenta w osobie Pana Adama Loewe, który uprawniony został do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Pan Adam Loewe ukończył Uniwersytet Śląski uzyskując tytuł mgr prawa. W latach 1982 – 1990 pracował kolejno w Centrali Handlu Zagranicznego Węglokoks oraz w Zakładach Piwowarskich w Żywcu. W latach 1990 – 1996 piastował stanowisko Prezesa Zarządu spółki Żywiec S.A. Następnie w latach 1996 – 1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Instalacje Nalewcze do Napojów. W 1998 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w Browarach Górnośląskich S.A. W latach 1999 – 2004 piastował stanowisko Członka Zarządu kolejno w spółce Strzelec S.A. następnie w spółce Brauunion Polska. Od 2004 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Rafinerii Czechowice S.A. Od 2005 rok jest związany z Grupą LOTOS S.A. gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Biura Strategii Rozwoju, następnie Prezesa Zarządu spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Od kwietnia 2006 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Strategii i Wsparcia Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. Pan Adam Loewe nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.