logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Shell
Raport nr 4/20142014-04-10

W okresie od 31.12.2013r. do 10.04.2014r., Grupa LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Shell umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 794 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Największą spośród wymienionych umów jest umowa z dnia 12.02.2014r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS oleju napędowego na rzecz SHELL Trading International Limited (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 12.02.2014r. wynosi ok. 94 mln PLN. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.