logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
Raport nr 17/20152015-06-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 1 czerwca 2015 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30 czerwca 2015 r. wraz z informacją o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, który dotyczył uchwały nr 3. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7, pkt.8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte przez ZWZ Grupy LOTOS S.A. 1.06.2015