logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A.
Raport nr 20/20102010-04-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 19/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 185/10 postanawia dokonać w dniu 12 kwietnia 2010 r. asymilacji 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 12 kwietnia 2010 r. 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 113.622.639 (sto trzynaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki GRUPA LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

Z dniem 12 kwietnia 2010 r.:

Kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.630.889 (sto trzynaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Grupa LOTOS S.A.,

Kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 69.111 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście) akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.