logo

Powołanie Członków Zarządu dziewiątej kadencji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 19/20152015-06-26

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 29 maja br. o powołaniu pana Pawła Olechnowicza na Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. („Spółka”, „Emitent”), Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

26.06.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji:

  1. Pana Mariusza Machajewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych,
  2. Pana Zbigniewa Paszkowicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia,
  3. Pana Marka Pawła Sokołowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,
  4. Pana Maciej Szozdę na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Handlu.

VIII kadencja Zarządu zakończy się w dniu 28 czerwca 2015 r. IX wspólna kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem 29 czerwca br.

Pan Mariusz Machajewski

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni nieprzerwanie od dnia 19 czerwca 2006 r., wchodząc w skład Zarządu VI, VII oraz VIII kadencji.

Jednocześnie od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego oraz od 2010 roku w Radzie Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego.

Od 2013 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Zarządza głównie całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej firmy, a także całokształtem zagadnień w zakresie posiadanych aktywów oraz procesów restrukturyzacyjnych, ponosząc odpowiedzialność w tym zakresie działania. Ponadto sprawuje również nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem wytycznych korporacyjnych i standaryzacją działalności w zakresie zawierania umów, wyboru i oceny kontrahenta oraz rozwoju systemów informatycznych i usług telekomunikacyjnych.

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.

Pan Zbigniew Paszkowicz

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od dnia 28 czerwca 2012 roku – powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do składu Zarządu VIII kadencji.

Od października 2012 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz od stycznia 2013 roku zasiada w Radzie Dyrektorów LOTOS E&P Norge AS – pełniąc w niej funkcję Członka Rady.

Zarządza całokształtem działalności segmentu poszukiwawczo - wydobywczego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym nadzoruje działalność spółek ww. segmentu, oraz ponosi odpowiedzialność za działania w tym zakresie.

W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiego Instytutu Ropy Naftowej w Paryżu , gdzie uzyskał w 1991 roku dyplom inżyniera Wyższych Studiów Ropy Naftowej i Silników Spalinowych  (Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs).

Pan Marek Paweł Sokołowski

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni nieprzerwanie od dnia 19 kwietnia 2002 roku wchodząc w skład Zarządu IV, V, VI, VII oraz VIII kadencji.

Od  2002 do 2009 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej LOTOS Kolej Sp. z o.o. Jednocześnie od maja 2005 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Terminale S.A. (wcześniej LOTOS Czechowice S.A.) oraz od grudnia 2010 roku w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w obu podmiotach funkcję Przewodniczącego.

Zarządza pionami produkcji, techniki, rozwoju technologii, inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym oraz nadzoruje spółki segmentu operacyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS S.A.

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Pan Maciej Szozda

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 1 lipca 2009 roku wchodząc w skład Zarządu VII oraz VIII kadencji.

Jednocześnie od sierpnia 2009 roku zasiada w Radzie Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego oraz od grudnia 2010 roku w Radzie Nadzorczej LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego.

Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.

Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1980 roku pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do roku 1986 przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W roku 1986 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987 – 1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zachodnim. Od 1989 roku prowadził własną działalności gospodarczą, m.in. w Easy Garments UK Ltd. (Easy Jeans) jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W roku 2002 związał swoją karierę z PKN Orlen S.A. obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej. Od października 2008 do lutego 2009 roku sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007 r. do marca 2009 r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen S.A., tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu nowej kadencji nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie są członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem.