logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku
Raport nr 22/20182018-07-25

W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 25 lipca 2018 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za
2 kwartał 2018 roku Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :

• Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży  - 7,53 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT)  - 0,89 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) - 1,08 mld PLN 
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO)  - 0,82 mld PLN; w tym
           1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu  - 0,58 mld PLN
           2. 
Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego - 0,24 mld PLN

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2018 roku nastąpi 9 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.