logo

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/20092009-07-17

W nawiązaniu do uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji pokrytych wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS Jasło S.A., LOTOS Czechowice S.A.  (patrz raport bieżący nr 23/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2009 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2009 roku.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 129.873.362,00 złote i dzieli się na 129.873.362 akcji.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 129.873.362 głosy.
Struktura kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
- 78.700.000 akcji serii A,
- 35.000.000 akcji serii B,
- 16.173.362 akcji serii C.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.