logo

Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/20192019-07-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. powołała do składu zarządu Spółki X wspólnej kadencji (z dniem 25 lipca 2019 roku): Panią Zofię Marię Paryła na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz Pana Mariana Romana Krzemińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji.

Pani Zofia Paryła jest absolwentem Executive Master of Business Administration (MBA), Apsley Business London, Collegium Humanum & Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będąc absolwentem Wydziału Zarządzania, na kierunku Rachunkowość.

Karierę zawodową rozpoczęła 1985 roku w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, w Krakowie. W latach 1997 – 2017 związana z Elektroplast Sp. z o.o., w tym w latach 2010 – 2017 na stanowisku Głównej Księgowej. W latach 2017 – 2019 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania, księgowości i rachunkowości, jak również certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pani Zofia Paryła posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Pan Marian Krzemiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Central Connecticut State University.

Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Zakładach Górniczych Polkowice – oddział KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, gdzie w latach 1999 – 2002 piastował funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Pracował również w Drugim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym w Warszawie (Dyrektor Inwestycyjny/Prokurent), współpracował z firmą Ernst&Young w zakresie audytu wewnętrznego, prowadził projekty doradcze realizowane dla grupy BNP Paribas Assurance. Świadczy również usługi doradcze i konsultingowe pod własną firmą. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Doradcy Zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.

Posiada doskonałe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, zastosowań matematyki i statystyki w ekonomii i zarzadzaniu, modelowaniu i optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzania projektami, analiz sprzedaży, portfeli klientów, ich ryzyka oraz business intelligence. Obszary szczególnych kompetencji to zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne i marketingowe, analizy rynków, analizy ekonomiczne.

Pan Marian Krzemiński posługuje się językiem angielskim.

Powołani wiceprezesi nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.