logo

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 r.
Raport nr 47/20092009-12-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 grudnia 2009 roku.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.