logo

Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Skarb Państwa
Raport nr 8/20102010-01-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że dnia 29 stycznia 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Ministra Skarbu Państwa o zbyciu znacznego pakietu akcji Spółki, tj.: 14.000.000 (słownie: czternaści milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos oraz reprezentujących 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) głosów, co stanowi 10,78% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.
W dniu 22 stycznia 2010 roku, z rachunku Ministerstwa Skarbu Państwa prowadzonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zostało sprzedane w transakcjach pakietowych, zgodnie z zleceniami złożonymi i przyjętymi w dniu 22 stycznia 2010 roku przez:
1) Dom Maklerski banku Handlowego S.A., na sprzedaż 4.222.564 akcji,
2) IPOPEMA Securities S.A., na sprzedaż 3.162.425 akcji,
3) Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., na sprzedaż 3.311.825 akcji,
4) ING SECURITIES, na sprzedaż 3.303.186 akcji,
łącznie 14.000 000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Grupa LOTOS S.A. o kodzie ISIN PLLOTOS00025 należących do Skarbu Państwa.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed zmianą Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiadał łącznie 83.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Lotos, stanowiących łącznie 63,97% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 83.076.392 głosów, co stanowiło 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiada łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Lotos, stanowiących łącznie 53,19% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos oraz reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego  zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Skarb Państwa nie posiada bieżącej informacji o akcjach Grupy Lotos posiadanych przez podmioty zależne.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest artykuł 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz 1539 z późniejszymi zmianami).