logo

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy
Raport nr 82018-06-01

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2017, przeznaczając kwotę w wysokości 184 873 362,00 PLN na wypłatę dywidendy, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 1,00 PLN.


Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. zaproponował ustalenie dnia 12 września 2018 roku, jako dnia   dywidendy oraz dnia 28 września 2018 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.
Ponadto w dniu dzisiejszym powyższa rekomendacja Zarządu wraz z uzasadnieniem uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.


Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie..


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.