logo

Powołanie osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 13/20092009-04-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji Pana Ireneusza Fąfara.

Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pan Ireneusz Fąfara - (lat 50), absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. Odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie. Ukończył kursy z zakresu: finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1985 - 1990 pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu. Od 1992 r. pracował w Banku Energetyki S.A. w Radomiu jako analityk finansowy, w latach 1993 – 1995 dyrektor Domu Maklerskiego, od września 1995 jako Wiceprezes Zarządu.

W 1998 r. objął funkcję członka Zarządu ds. ekonomiczno- finansowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nadzorował wpływy składek do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami wyżej wymienionych instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. W latach 2003 - 2006 pełnił dodatkowo obowiązki członka zarządu ZUS ds. informatyki.

Był członkiem Rad Nadzorczych m.in.: ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie, Milmet S.A., Kompanii Węglowej S.A., Centrum Informatyki Grupy PZU oraz Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia.

W maju 2007 r. został powołany na stanowisko prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.