logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku
Raport nr 3/20192019-02-05

Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,92 mld PLN

  2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) : 0,89 mld PLN; w tym:

    1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,62 mld PLN

    2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,26 mld PLN

  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,71 mld PLN.

  4. Efekt LIFO: 0,17 mld PLN (obniżający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT może mieć dodatni wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę  0,3 mld PLN, w tym:

 Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2018 rok, którego publikacja odbędzie się 7 marca 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne