logo

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 27/20132013-11-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą:

-    BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,

-    BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie,

-    ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,

-    NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie,

-    SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu,

podpisały umowę zmieniającą, przedłużającą o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2014 r. umowę kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartą w dniu 10 października 2012 r. (raport bieżący Grupy LOTOS S.A. nr 32/2012 z dnia 10 października 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 r.), której przedmiotem jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. 1 233 milionów PLN według średniego kursu NBP z dnia 7 listopada 2013 r.).

Podstawą podpisania umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 października 2012 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12 miesięczne okresy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że z dniem 20 grudnia 2013 r. NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie przestanie być stroną umowy kredytowej, a jego zaangażowanie kredytowe w całości przejmą z tym dniem - na podstawie dokumentów podpisanych równolegle ze wskazaną wyżej umową zmieniającą – BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. oraz BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Umowa zmieniająca została zawarta z warunkiem zawieszającym, tzn. wejdzie w życie po podjęciu i dostarczeniu do banków uchwały Rady Nadzorczej Spółki o wyrażeniu zgody na przedłużenie i zmianę postanowień umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Spółki.

Pozostałe warunki prawne umowy kredytowej z dnia 10 października 2012 r., jak również zapisy dotyczące kar nie uległy zmianie i nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Warunki finansowe kredytowania dostosowano do aktualnej sytuacji rynkowej.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.