logo

Zakończenie subskrypcji akcji serii C Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 30/20092009-07-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o rozpoczęciu oraz zakończeniu w dniu 9 lipca 2009 roku subskrypcji prywatnej akcji serii C Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z uchwalą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku (raport bieżący nr 23 z dnia 30 czerwca 2009 roku) subskrypcją objętych było i przydzielonych zostało 16.173.362 akcji Grupy LOTOS S.A. serii C.


Wszystkie akcje Grupy LOTOS S.A. serii C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Skarb Państwa, na podstawie umowy zawartej w dniu 9 lipca 2009 roku, po cenie emisyjnej 22,07 PLN. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 356.946.099,30 PLN.


Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji, na które składały się wyłącznie koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wyniosła 463 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na akcję objętą subskrypcja wyniósł 0,03 PLN. Koszty bezpośrednio związane z emisją kapitału zakładowego skorygowane o podatek odroczony pomniejszą nadwyżkę ceny emisyjnej nad ceną nominalną (prezentowaną w kapitale zapasowym).


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.