logo

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Raport nr 11/20132013-04-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. (Spółki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 kwietnia 2013 roku, fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.415.102 (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwa) akcje Spółki, stanowiące 4,94% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.415.102 (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.893.079 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 5,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 6.893.079 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,31% ogólnej liczby głosów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.