logo

Terminy przekazania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2022 roku
Raport nr 2/20222022-01-31

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

• Raport roczny za 2021 r. – 16 marca 2022 r.

• Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2022 r. – 27 kwietnia 2022 r.

• Skonsolidowany raport za 1 półrocze 2022 r. – 11 sierpnia 2022 r.

• Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2022 r. – 28 października 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za 2 kwartał 2022 roku.

Raport roczny za 2021 r. zawierać będzie:

• skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LOTOS,

• jednostkowy raport roczny Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia zawierać będą:

• kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

• kwartalne informacje finansowe Grupy LOTOS S.A.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej LOTOS zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierać będzie:

• półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS,

• półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A.

Ponadto Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż „Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej” zostanie przekazane w dniu 16 marca 2022 r.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).