logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Raport nr 37/20112011-11-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2011 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła z LOTOS Parafiny Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.) umowę dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. 
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Jej szacunkowa wartość wynosi 780 mln zł netto.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 98 mln zł netto.
Umowa nie zawiera zapisów, które ograniczałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. 
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Zawarcie ww. umowy związane jest z planami sprzedaży udziałów w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. przez Grupę LOTOS S.A. w ramach realizacji Strategii Grupy LOTOS zakładającej koncentrację aktywności na działalności podstawowej oraz optymalizację portfela posiadanych aktywów z możliwością sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.