logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2014r. - korekta
Raport nr 32/2013-K2013-12-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 32/2013 opublikowanego dnia 17 grudnia 2013 r. 

W korygowanym raporcie bieżącym omyłkowo zamieszczono następujące dane: 
- Skonsolidowany raport półroczny za 2014r. - 13 sierpnia 2014r. 
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r. - 30 października 2014r.  

W treści raportu po korekcie powinno być:
- Skonsolidowany raport półroczny za 2014r. - 19 sierpnia 2014r. 
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014r. - 29 października 2014r.  

Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.  Podstawą prawną przekazania raportu jest §83 ust. 1 oraz §103 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259)