logo

Stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie połączenia Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o.
Raport nr 21/20072007-05-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje pisemne stanowisko w sprawie planowanego połączenia Grupy LOTOS S.A. ze Spółką LOTOS Partner Sp. z o.o. – spółką w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A. Połączenie Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Połączenie spółek jest elementem restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. mającej na celu między innymi uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Powyższy program restrukturyzacji umożliwić ma bardziej elastyczne działania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz umożliwić jej szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu rynkowym. Połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. jest elementem realizacji założeń restrukturyzacji pionu handlowego całej Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie powinno mieć istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. W opinii Zarządu Grupy LOTOS S.A. połączenie jest uzasadnione ekonomicznie i wobec tego rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie połączenia Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje ponadto, iż podpisany w dniu 27 lutego 2007 roku plan połączenia Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Partner Sp. z o.o. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2007 28 lutego 2007 roku. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 kwietnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowała połączenie Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku LOTOS Partner Sp. z o.o. na Grupę LOTOS S.A., zgodnie z Planem połączenia zatwierdzonym uchwałą nr 21/VI/2007 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 27 lutego 2007 r. Projekty uchwał objęte porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2007 roku, w tym projekt uchwały dotyczący połączenia Grupy LOTOS S.A. z LOTOS Partner Sp. z o.o. zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 20/2007 17 maja 2007 roku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.