logo

Termin oraz porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 10/20092009-03-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień §8 ust. 1, 2, 4 i 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 27 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej nr 135.

Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6 Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

1. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia tj. 20 kwietnia 2009 roku, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. 8.00-15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce, w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim