logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku
Raport nr 6/20192019-04-18

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 6,7 mld PLN

2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,63 mld PLN; w tym:

- Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,43 mld PLN

- Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,21 mld PLN

3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,42 mld PLN.

4. Efekt LIFO: 0,04 mld PLN (obniżający raportowany wynik operacyjny)

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wg metodologii LIFO może mieć ujemny wpływ saldo zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 0,02 mld PLN.

W załączeniu Grupa LOTOS S.A. przekazuje do wiadomości dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu za 1 kwartał 2019 roku, którego publikacja odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 6/2019