logo

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
Raport nr 12/20182018-06-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku wniosku od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa-Prezesa Rady Ministrów RP – sporządzonego  na podstawie art. 401 §1 KSH i §8 ust.6 Statutu Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu dokumentu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, który po uwzględnieniu powyższego wniosku akcjonariusza (pkt 16-18 porządku obrad) przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 10. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2017.
 12. Podział zysku netto Spółki za rok 2017.
 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 15. Wyrażenie zgody na planowane objęcie i pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream sp. z o.o. LOTOS Upstream Sp. z o.o.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
 18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Wnioskowane zmiany, zgodnie z uzasadnieniem akcjonariusza,  wynikają z potrzeby doprecyzowania i dostosowania treści Statutu Spółki do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395, ze zm.). Zmiany w zakresie składu Rady Nadzorczej wynikają natomiast
z kompetencji WZ do odwoływania i powoływania jej członków i mają na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

 

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby wniesionych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Projekty uchwał na WZA czerwiec 2018

Projekty uchwal zgloszone przez akcjonariusza wza czerwiec 2018