logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 7/20162016-01-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 stycznia 2016 r., ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji (Rada Nadzorcza) odwołani zostali: Pan Wiesław Skwarko (przewodniczący), Pani Agnieszka Trzaskalska (wiceprzewodnicząca), Pan Oskar Pawłowski (sekretarz) oraz członkowie: Pani Małgorzata Hirszel i Pan Michał Rumiński.

Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołano: Pana Roberta Pietryszyna (wybranego na przewodniczącego), Pana Dariusza Figurę, Panią Katarzynę Lewandowską, Pana Cezarego Krasodomskiego oraz Panią Marię Sierpińską.

Pan Robert Pietryszyn

Uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent studiów Master of Business Administration (MBA) oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych „Zarządzanie firmą" - na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Karierę zawodową rozpoczął jako pełnomocnik zarządu spółki Kronn sp. z o.o., gdzie w latach 2002 – 2004 zajmował się zarządzaniem ryzykiem finansowym – zakup wierzytelności, wykonywał czynności z zakresu reprezentacji (m.in. pozyskanie kilku dużych podmiotów).

W latach 2004 – 2006 pełnił funkcję Konsultanta/Menedżera projektów w spółce PROFES Capital sp. z o.o., zajmował się bankowością inwestycyjną: restrukturyzacja przedsiębiorstw, transakcje przejęć, finansowanie (Polcolorit S.A.), zarządzanie kryzysowe.

W roku 2006 Pan Robert Pietryszyn był zatrudniony jako Ekspert w PKO BP S.A., gdzie zajmował się optymalizacją pracy banku, restrukturyzacją kosztów. Jednocześnie, w tym samym roku pełnił funkcję Członka Zarządu ds. organizacji i strategii w spółce Dolfamex sp. z o.o.

W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

W latach 2008 – 2011 prowadził działalność gospodarczą (usługi consultingowe), zajmował się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji obszarów biznesowych, doradztwem strategicznym, marketingiem.

W latach 2011 - 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Wrocław 2012 sp. z o.o. (Stadion Wrocław), sprawował nadzór nad procesem inwestycyjnym (największa inwestycja w historii powojennego Wrocławia – 900 mln zł), strategią oraz działalnością operacyjną.

Od stycznia 2016 roku Członek Zarządu PZU S.A.

Od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 roku Pan Robert Pietryszyn pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. W przeszłości Członek Rad Nadzorczych następujących spółek: DOLMED S.A., Polcolorit S.A. (spółka notowana na GPW), Wrocław 2012 sp. z o.o., Radio Merkury S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WKS Zawisza Bydgoszcz S.A., PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Ruch S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej, spółka notowana na GPW), Pri Bazalt S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej).

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Pietryszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Dariusz Figura

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), kierunek informatyka oraz studiów Executive MBA w Warsaw Business School at Warsaw University of Technology (wraz z HEC School of Management - Paris, London Business School i the Norwegian School of Economics).

Przez całe życie zawodowe zatrudniony w sektorze prywatnym, pracując m.in. dla dużych firm zagranicznych oraz jako konsultant UNIDO.

Obecnie pełniący funkcję wiceprezesa zarządu w jednej z polskich spółek informatycznych średniej wielkości, odpowiedzialnego za finanse, utrzymanie IT oraz zarządzanie ryzykiem.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania finansami, zarządzania strategicznego oraz prowadzenia projektów z wykorzystaniem wielu metodyk projektowych.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Figura nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Katarzyna Lewandowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od 1996 roku pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami różnych branż m.in. przemysłu obronnego, podmiotami zarządzającymi portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podmiotem realizującym monopol Skarbu Państwa na prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych i  loterii pieniężnych czy też spółkami sektora węgla kamiennego.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego. 

Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki WĘGLOKOKS SA.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Lewandowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Cezary Krasodomski

Z wykształcenia mgr. inż. budownictwa lądowego, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada pełne zawodowe uprawnienia projektowo-wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, a także dyplom uprawniający do Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1990 – 1991, Arak, Iran, Budowa Kompleksu Petrochemicznego, Inżynier Budowy. Praca przy budowie Zakładu Olefin, zbiorników surowcowo – produktowych, rurociągów, budynków sterowni, laboratoriów, itp. W latach 1992-1993, COBPKM Mostostal, budowa Fabryki Tytoniowej RJR Reynolds Intl. w Piasecznie, Z-ca Kierownika Projektu. W latach 1993 – 1996, Shell Polska, Inżynier ds. Inwestycji. W latach 1996 – 2000, Shell Polska, Szef Technicznego Utrzymania  Sieci Stacji Paliw. W latach 2000 -2005, Shell Europe Oil Products, Kierownik Projektu - Restrukturyzacja europejskiej sieci stacji paliw Shell. W latach 2005 - 2006, PGE  Energetyka Odnawialna, kierownik projektu farm wiatrowych. W roku 2006, Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), Kierownik ds. Zakupów Inwestycyjnych. W latach 2006 - 2012, Cisco Systems, Menedżer ds. Infrastruktury  Regionu Europy  Środkowo – Wschodniej. W latach 2009 - 2012 – Współprzewodniczący Komitetu Małych i średnich Przedsiębiorstw Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Członek Komitetu Infrastruktury. Od 2013 prowadzi własną działalność gospodarczą.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Krasodomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Maria Sierpińska

Profesor zwyczajny, związana z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Członek następujących organizacji zawodowych :  Komitet Nauk o Finansach PAN, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa.

Od 1974 pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie: w latach 1974 – 1982 asystent w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa, w latach 1982 – 1996 adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, w latach 1996 – 2003 profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, od 2003 roku profesor zwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. W latach 1996 – 2013 profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowie. Od 2000 roku Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Autorka licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i książek, artykułów naukowych oraz referatów. Promotor proc doktorskich.

Zdany egzamin państwowy dotyczący uprawnień dla rad nadzorczych oraz kierowanie zespołami naukowymi przy realizacji badań statutowych i grantów.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Sierpińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Podstawa prawna szczegółowa §5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.