logo

Grupa LOTOS wdraża Program optymalnej ekspansji Grupy Kapitałowej w 2012r.
Raport nr 2/20122012-01-10

Biorąc po uwagę trudną sytuację na europejskich rynkach finansowych, mogącą skutkować pogorszeniem koniunktury gospodarczej na rynku polskim oraz mając na celu realizację bezpiecznego rozwoju Grupy Kapitałowej, Grupa LOTOS wdraża Program optymalnej ekspansji w 2012 r. („Program”). W ramach Programu przewidziano uruchomienie szeregu projektów poprawiających efektywność funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Jednym z  planowanych działań w ramach Programu jest ograniczenie wydatków poprzez:

- ograniczenie wzrostu zatrudnienia tylko do wynikającego z projektów rozwojowych,
- ograniczenie kosztów administracyjnych, marketingowych i sponsoringowych,
- przeprowadzenie projektów mających poprawić efektywność wykorzystania posiadanych aktywów.

Efektem powyższych działań będzie zamrożenie bądź redukcja pewnych grup kosztowych niezależnie od zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej. Szacowany efekt tych działań oraz zamrożenia części inwestycji to ok. 220 mln zł w 2012r. Planowane działania nie będą ograniczać rozwoju strategicznych projektów takich jak poszukiwanie i wydobycie węglowodorów oraz rozwoju działalności detalicznej.

Działania o których mowa powyżej ukierunkowane są na ograniczenie udziału wskazanych grup kosztowych w przychodach ze sprzedaży wynikających ze wzrostu przerobu ropy naftowej do 9,17 mln t. w 2011r. oraz planowanego wzrostu przerobu w 2012r.
Dodatkowo Grupa Kapitałowa LOTOS będzie realizowała projekty restrukturyzacyjne trwale zwiększające efektywność działania.
Realizując strategię zakładającą koncentracje na działalności podstawowej Grupa LOTOS sprzedała udziały w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o.

Transakcja, zakończona 10.01.2012r., polegała na sprzedaży 100% udziałów przez Grupę LOTOS S.A. spółce Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis II oraz kadra menadżerska LOTOS Parafiny. Elementem transakcji było zawarcie 29.11.2011 r. siedmioletniej umowy na dostawy gaczy parafinowych przez Grupę LOTOS na rzecz LOTOS Parafiny Sp. z o.o. (raport bieżący Grupy LOTOS 37/2011 z 30.11.2011r.).

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).