logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2016 rok
Raport nr 3/20172017-02-06

W związku z powzięciem przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. w dniu 6 lutego 2017 roku informacji o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych wynikach operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok Spółka podjęła decyzję o ich przekazaniu do publicznej wiadomości :


• Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży : 20,9 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) : 1,8 mld PLN
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) : 2,8 mld PLN  
• Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO)  : 2,6 mld PLN

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok nastąpi 7 marca 2017 roku.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.